Alternativ behandling gir økonomisk gevinst

Utgifter til helse utgjør en stor del av det norske statsbudsjettet. Flere rapporter viser at det er store summer å spare for samfunnet ved å legge til rette for komplementær og alternativ behandling.

Det er stor interesse for å bruke alternativ behandling i Norge og mer enn en million mennesker får behandling utenom det offentlige helsetilbudet. For mange er det redningen i livet. Flere undersøkelser viser dessuten at bruk av alternativ og komplementær behandling gir store økonomiske besparelser for samfunnet.

Behandlinger både for fysiske problemer og for psykisk helse og mentale utfordringer har gjennom mange års erfaring vist god effekt. Dyktige behandlere hjelper mennesker med sine plager og problemer innen sine fagfelt, gir bedre helse og livskvalitet og gjør mange i stand til å kunne arbeide.

Helsehjelp utenom det offentlige tilbudet avlaster også et presset system med lange køer og gir på den måten raskere hjelp, og et tilbud og en valgfrihet som passer best for den enkelte.

--- Annonse ---
GOD HELSE starter innvendig! Go love life


Undersøkelser på kostnadseffektivitet er gjort, blant annet i USA, Nederland, Sverige og Australia som dokumenter store fordeler ved å legge til rette for økt bruk av komplementær og alternativ behandling i fremtidens helsetilbud. Og i Norge er det vist at alternativ behandling bidrar til at folk kan gå på jobb.

WHO peker også på kostnadseffektivitet i en rapport om bruk av alternativ behandling.


Reduserer helsekostnader
Australske National Institute of Complementary Medicine (NICM) rapporterte i 2010 om kostnadseffektivitet ved bruk av alternativ behandling. De fant ut at store summer kan spares ved et godt alternativt helsetilbud.

Undersøkelsen ble gjort blant pasienter med hjerteproblemer, depresjon, leddgikt og slitasjegikt. I tillegg til at den direkte kostnaden til konvensjonell og medikamentell behandling reduseres, kommer besparelser forbundet med produktivitet, ifølge rapporten.

Ved å velge alternativ behandling, er det mange som blir raskere frisk og kommer tilbake i jobb. Og mange unngår sykdom ved å tenke og handle forebyggende. Alternative metoder har ofte til hensikt å styrke immunforsvaret og jobbe helhetlig, ikke bare symptomatisk.

I den australske rapporten er det gjort undersøkelser rundt bruk av utvalgte behandlinger:

  • Johannesurt for mild til moderat depresjon
  • Akupunktur for ryggplager
  • Omega-3, fiskeolje for å forebygge hjertesykdom og leddgikt
  •  Urtemedisin for slitasjegikt


Rimelig og virksomt
Johannesurt viste seg å være kostnadsbesparende sammenlignet med anti-depressive medikamenter. I tillegg til besparelser ga johannesurt bedre effekt enn medikamentene. Hovedårsaken til kostnadsreduksjonen er at johannesurt er rimeligere enn medikamenter fra legemiddelindustrien. De australske forskere fant ut at besparelsen, bare på dette området er 50 millioner australske dollar pr år.

Akupunktur ved ryggplager viste seg også effektivt, når det ble brukt komplementært med annen behandling som fysioterapi og trening.

Bruk av Fiskeolje rik på Omega-3 er svært kostnadseffektivt brukt som tilleggsbehandling for personer med koronar hjertesykdom dvs. angina pectoris/hjertekrampe og hjerteinfarkt og man oppnår også reduksjon i død og sykdom.

Imidlertid fant man ikke i denne sammenhengen at fiskeolje reduserte kostnader forbundet med betennelseshemmende medikamenter i behandling av pasienter med leddgikt eller revmatoid artritt.

Phytodolor, en urteblanding av asp, gulris (golden rod) og aske, skal virke smertestillende og betennelseshemmende for pasienter med slitasjegikt. Urtene viste seg å gi besparelser, sammenlignet med det betennelseshemmende medikamentet Diclofenac, som i tillegg til å være kostbart, kan gi en rekke uheldige bivirkninger.

I Australia har de altså funnet ut at det er mangfoldig millioner å spare ved å bruke mer alternativ behandling.

Ifølge Bensoussan, Executive Director ved National Institute of Complementary Medicine, er denne rapporten et viktig bidrag til å utvide forståelsen av alternativ og komplementær behandling og å støtte individuelle valg av behandling:

Studier som denne vil også bidra til å etablere et videre perspektiv i forbindelse med nasjonale helsereformer, ifølge Professor Bensoussan.

Et perspektiv våre folkevalgte i Norge også burde se nærmere på.


Økonom og lege undersøkte
To nederlandske rapporter av økonom Dr. Peter Kooreman og lege Dr. Erik W. Baars fra 2012 og 2014, undersøkte kostnads effektiviteten av alternativ behandling sammenlignet med konvensjonell medisin.

I den ene studien deltok 150.000 personer fra et bredt utvalg av befolkningen. På bakgrunn av data fra helseforsikring med informasjon om helsekostnader fra fastlege, sykehus og om legemidler, ble det gjort en gjennomgang av årene 2006-2009.

For å danne seg et bilde ble opplysninger fra 1913 konvensjonelle fastleger sammenlignet med data fra 79 fastleger med utdanning i komplementære behandlingsmetoder. Disse legene tilbød sine pasienter akupunktur, homeopati, og antroposofisk medisin.

Det viste seg at kostnadene for pasientene som fikk komplementær behandling var 7 prosent lavere sammenlignet med de som fikk alminnelig legebehandling. Dette beløper seg til 140 euro per pasient per år. De lavere kostnadene skyldes først og fremst færre sykehusopphold og færre reseptbelagte legemidler, ifølge rapporten.

I den neste undersøkelsen med data fra seks år (2006-2011) deltok så mange som 1.521.773 nederlandske pasienter fra konvensjonell medisin og 18.862 fra alternativ behandling.

Denne rapporten konkluderer med at de pasientene som fikk alternativ og komplementær behandling i gjennomsnitt utgjør en reduksjon på 192 euro (10,1%) lavere årlige helsekostnader, altså en økning i besparelse sammenlignet med den første studien.


Signifikant kostnadsreduksjon
En tilsvarende svensk studie fra 2014 ble gjort ved Karolinska institutet, Integrative