Hva er Healing

Healing betyr «å gjøre hel» og har forskjellige forklaringsmodeller og egne benevnelser fra ulike tradisjoner. Ved hjelp av energi eller kraft skal klienten hjelpes til å komme i balanse og bli frisk.

Tekst: Unni Nordbrenden

Foto:Shutterstock. FINN BEHANDLER - Behandler.no

Healing omfatter metoder med berøring/kontakthealing, som ved terapeutisk berøring og «varme hender» eller ved arbeid og bevegelse i energifeltet, meditasjon eller ved tanke og ord.  I følge utøvere kan healing involvere kontakt med en helbredende livsenergi eller spesielle evner.

Mange mener at evnen til healing er et menneskelig potensiale som de fleste kan utvikle i forskjellig grad. Samtidig hevder noen at healing først og fremst er basert på evner, ikke på teoretisk kunnskap, hvor kjærlighet og empati anses som sentrale personlige egenskaper hos mennesker med helbrederevner. En healer defineres ofte som «en person som har en naturlig evne til å formidle eller overføre en livsenergi (fra «energeia», gresk for «virksom kraft») som kan fremme en helbredelsesprosess.

En tanke bak er at sykdom og symptomer i hovedsak er relatert til menneskets bevissthet; til tanker og følelser. Via livsenergisystemer blir det materialet som ligger i bevisstheten forplantet til den fysiske kroppen. Informasjon fra ulike bevissthetslag kan også bli liggende i andre nivåer av auraen, og vil da arte seg som det som kalles psykiske lidelser. Dersom ubalansen blir korrigert mener man at symptomene vil forsvinne, da kroppen vil helbrede seg selv.

Healere på BEHANDLERLISTEN


Terapeutisk berøring

Healing har anerkjennelse blant sykepleiere i USA, under navnet Therapeutic Touch (TT/Terapeutisk Berøring). Terapeutisk Berøring ble introdusert i Norge tidlig på 1970-tallet. Innenfor TT-miljøene tar man utgangspunkt i to forskjellige modeller for å forklare healing.

Den ene modellen bygger på indisk filosofi, mens den andre tar utgangspunkt i nyere forskning og forklaringsmodeller innen fysikk. Ut fra denne siste modellen mener man at det er mulig å helbrede sykdom ved å manipulere livsenergifeltene og ved å lede livsenergi til kroppen, i stedet for å manipulere celler igjennom bruk av medikamenter eller kirurgi. Sentralt i denne modellen er teorien om at livsenergifelt er den grunnleggende enhet i alt levende og ikke-levende. Mennesker har ikke livsenergifelt, men er livsenergifelt. Mennesker og omgivelser er i kontinuerlig livsenergiutveksling.

Healere kommer fra alle lag av folket. Mange mener de har arvet evnene fra sine forfedre. Noen er blitt fortalt av andre at de har slike evner. De fleste har mer eller mindre tilfeldig blitt oppmerksom på sine evner. Mange av dem har begynt å hjelpe mennesker i sin private omgangskrets og etter hvert blitt kjent i sitt nærmiljø. Helbredernes legitimitet har tradisjonelt ligget i resultater og anseelse i nærmiljøet.

Healing forklares ut ifra individets og den kulturelle virkelighetsforståelse. De ulike forklaringsmodeller har det til felles at de har basis i en spirituell virkelighetsforståelse og/eller en forståelse av mennesket som et bioenergetisk vesen. Fra alle kulturer kjenner man forestillingen om en vitalkraft som er tilstedeværende i alt liv og som har innvirkning på alle livsprosesser. I Kina kalles denne kraften Chi, i Japan Reiki, i India Prana og i vestlig tradisjon Vital livskraft eller ånd. Healing utøves også fra avstand, som fjernhealing.

Eksempler på systemer innen healing:


Aura og Chakra

Healing virker ifølge utøvere ved at healeren overfører livsenergi til klienten eller ved at healeren påvirker frekvenser eller bevirker omorganiseringer i klientens bioenergetiske felt, også kalt biofelt. Mange healere benytter en forklaringsmodell basert på et menneskelig livsenergifelt, kalt aura. Auraen er et subtilt og flerdimensjonalt livsenergisystem som omgir og gjennomtrenger den fysiske kroppen. Auraen er nært knyttet til vårt tanke- og følelsesliv, til hele vår bevissthet. Her er det et nettverk av livsenergisentre og livsenergibaner, som et slags usynlig nervesystem, som blant annet tar inn vital livskraft til hver eneste celle i kroppen.

Auraens nivåer anses som spesifikt relatert til aspekter av menneskets bevissthet. For eksempel snakker man om et eterisk felt, eterlegemet, som er relatert til kroppslige prosesser, vitalitet og overskudd. Eterlegemet er et felt med bioelektriske egenskaper som gjennomtrenger den fysiske kroppen og strekker seg 5-10 centimeter ut over kroppens grenser. I eterlegemet ligger det et nettverk av livsenergibaner som et usynlig nervesystem.

Auraen har også en følelseskropp som er relatert til personlige følelser, en mental kropp relatert til rasjonell tanke, en høyere følelseskropp relatert til relasjoner og andre bevissthetslag som er relatert til menneskets spirituelle kvaliteter og den åndelige sammenheng vi lever i. Det heter at det i auraen er livsenergisentre hvor informasjon fra forskjellige bevissthetsnivåer når den fysiske kroppen via eterlegemet. I India kalles disse for «chakra», som betyr lysende hjul. Det er vanlig at healere sanser livsenergisentrene og auraens felt, noen hevder også å kunne se aura visuelt.
Om Chakra og Chakrabalansering.


Fjernhealing

Healing over avstand kalles fjernhealing. Den helbredende livsenergien anses som knyttet til bevisstheten, ikke til fysisk form. Utøverne mener at bevisstheten er ikke-lokal, at den ikke er begrenset i tid og rom. Enkelte mennesker som har dyp følelsesmessig kontakt med hverandre rapporterer at de kan sanse hverandres stemninger, også over avstand.

Mange healere opplever en dyp enhet med klienten under behandlingen, også ved fjernhealing. I denne bevissthetstilstanden hevder mange healere å få kontakt med klienten. Healerne mener ofte at kjærlighet er en sentral faktor i den terapeutiske relasjonen. Noen mener at kjærlighet er den virksomme faktor i healing, andre at kjærlighet er sentralt for at den kraften som formidles skal nå mottaker.

Helbredelse ved håndspåleggelse har vært praktisert i kulturer siden førhistorisk tid og har samtidig vært en del av tidligere vestlig medisinsk praksis. Håndspåleggelse har også hatt en sentral plass i norsk folkemedisin.

Les mer: Hva er Folkemedisin

Det finnes fremdeles håndspåleggere og helbredere i de fleste byer og steder i landet. De fleste har praktisert i det stille. Noen har vært kjent over hele landet, som for eksempel Joralf Gjerstad, kjent som Snåsamannen og Marcello Haugen.

Fra middelalderen av ble håndspåleggelse forbudt praktisert av lekfolk. Håndspåleggere og folk utenfor kirken ble forfulgt som kjettere og hekser. En del stater i USA har fremdeles lovfestet prestemonopol på «helbredelse», og England opphevet sin hekselovgivning så sent som på 1950-tallet.

Healerbegrepet kom i bruk i Norge tidlig på 1980-tallet, parallelt med den voksende interessen for komplementære og alternative behandlingsmetoder. Ordet er det engelske uttrykket for en helbreder – «en som gjør hel». Mange helbredere velger å kalle seg «healere». Betegnelsen kan ses på som uttrykk for et skille fra religiøse troshelbredere. Healere i Norge definerer vanligvis sine evner som et naturlig anlegg eller evne, og mener at religiøs tro ikke er nødvendig for at healing skal hjelpe.

Healing brukes ved de fleste forskjellige problemer og plager, både fysiske og psykiske.

Healing kan foregå ved frammøte eller som fjernhealing. Healere trenger ingen medisinsk diagnose for å hjelpe og stiller oftest ikke diagnoser. Under behandlingen er klienten påkledd, og sitter eller ligger på en behandlingsbenk.

Healeren sanser sykdom og ubalanser som disharmoniske energifelt. Disse kan oppleves som smerte, kulde, vind osv. Noen behandlere berører klient, men andre kan holde hendene utenfor kroppen under behandlingen.

I følge utøvere vil den fysiske kroppen bedre være i stand til å helbrede seg selv når energisystemet er i balanse. Man mener at healing gir vitalitet til menneskets naturlige evne til å helbrede seg selv. Det er ingen klar grense mellom sjel og kropp, disse anses som aspekter av bevisstheten som avspeiler og gjensidig påvirker hverandre.

Det skal være ikke nødvendig å avbryte andre typer behandling for at healing skal hjelpe.

For noen er det tilstrekkelig med en behandling, mens andre vil trenge flere. Hvor mange behandlinger man behøver kan blant annet avhenge av hvor omfattende tilstanden eller plagen er.

Behandlingsforløp kan avtales med behandler/healer

Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden.
Healere kan sjelden forutsi virkningen av behandlingen, men man mener at healing i seg selv ikke kan skade, og at behandlingen ikke har uønskede bivirkninger. Det kan imidlertid oppstå kortvarig ubehag.

Under behandlingen kan klienten oppleve varme, kulde, energistrømninger, spontane bevegelser i kroppen og emosjonelle reaksjoner. Det er også vanlig å bli svært avslappet og tung i kroppen under og like etter en slik behandling.

Enkelte opplever en kortvarig forverring av tilstanden i dagene umiddelbart etter behandlingen. Dette sees gjerne som en naturlig respons og viser at kroppens egne helbredelsesprosesser er virksomme.

  • Oppsøk egnet healer
  • Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
  • Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og en rekke studier tilsier at metoden kan være til hjelp.

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Healer er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.


På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offentlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon:

> Healere på BEHANDLERLISTEN

> Søk i hele BEHANDLERLISTEN

Healere kan være selvlærte eller ha deltatt på kurs eller utdannelse.
Det er flere ulike skoler som tilbyr fagutdanning i healing, med forskjellig innhold og lengde.
> Kurs og utdanning i HEALING

Behandlerlisten på Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, coach.

Her står alle utøvere oppført med egen profilside med opplysninger om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon:

Healere på BEHANDLERLISTEN

Søk i hele BEHANDLERLISTEN

Aktuelle behandlere

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

  • Om behandlingsmetoder
  • Artikler om helhetlig helse
  • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.