Hva er Folkemedisin

Folkemedisin kalles også Tradisjonell medisin og er basert på kultur og tradisjon fra alle verdenshjørner.

Tekst: Redaksjonen, Behandler.no

Folkemedidin, tradisjonell medisin

I ulike kulturer omkring i verden finnes det egne medisinske tradisjoner med sine behandlere og behandlingsmetoder. Disse metodene er basert på erfaring, kunnskap, forestillinger og tradisjoner rundt sykdom og behandling, knyttet opp mot bestemte folkegrupper.

Kunnskapen har gjerne gått i arv gjennom generasjoner og har blitt utviklet i takt med tiden. Metodene som benyttes er ofte knyttet opp mot naturen og energier. Det sies at både skolemedisin og alternativmedisin/alternativ behandling har vokst frem fra folkemedisinen.

I Norge har vi Samisk folkemedisin.
Andre kjente store systemer er:

Ayurvedisk medisin fra India

Unani fra Midt-Østen og Sør-Asia

Tradisjonell kinesisk medisin, TKM


Men i enhver stor eller liten kultur over hele verden har man gjerne sine tradisjoner for legekunst. Metodene er gjerne knyttet opp mot stedets tilgjenglige midler, og det brukes for eksempel lokale planter og mineraler. I noen kulturer brukes også deler fra dyr, som organer, støttenner mv, hvilket har medført sterk kritikk, både på grunn av dyrevelferd og utryddelse av dyrearter.

Innen folkemedisinen forekommer egne ritualer i forbindelse med behandling. Disse ritualene er gjerne knyttet opp mot tilhørende trossystemer og kan være preget av naturfenomener, månefaser, hellige steder, gudstro mv.

Et eksempel på dette er finnes innen sjamanisme. Noaiden, samenes sjaman, skal kunne drive ut sykdom. Noaiden skal være i stand til å binde sammen vår verden og den underjordiske og bruker et instrument, runebomma for å oppnå transe for å få kontakt med underverdenen slik at han fikk se årsaken til sykdommen.

Den nære forbindelsen mellom naturen, de rådende makter og det enkelte mennesket, er selve livsnerven i den samiske naturforståelsen.

Flere av metodene som brukes innen Folkemedisin/Tradisjonell medisin brukes også innen konvensjonell medisin av leger og innen alternativ behandling.

Eksempler på dette er:
Akupunktur
Massasje, div. tradisjoner
Kopping
Healing og terapeutisk berøring
Naturmedisin, Planter – Urtemedisin
Mineraler, vitaminer
Yoga, Tai chi, Buqi, Qigong
Mv. – se beskrivelse av flere behandlingsmetoder

Folkemedisin og Tradisjonell medisin fra forskjellige steder i verden, har mye til felles. Det at man bruker elementer man finner i naturen er både logisk og praktisk, men det antas også at ulike kulturer kan ha inspirert hverandre gjennom handelsreiser og folkevandringer.

Ett eksempel er Kopping, godt kjent fra Tradisjonell medisin, ved at man plasserer glasskolber på huden. Men metoden er også brukt i Folkemedisin på våre breddegrader.

I samiske bygder finnes det fortsatt folk som driver med kopping, tradisjonelt utført med koppehorn, helst av okser eller kuer. Kopping har vært brukt for å lege smerter og for å øke blodsirkulasjonen, og ansees som en effektiv metode.

I dag brukes Folkemedisin over store deler av verden. I mange land er dette den dominerende form for legekunst.

I Norge er samisk tradisjon og Folkemedisin stadig aktuelt, men det har vært utfordringer, særlig etter at det vokste fram en ny legestand, som ønsket monopol.

Vi fikk Kvaksalverloven, som i praksis forbød andre enn leger å ta syke folk i kur. Kvaksalverlovgivningens historie begynte med en forordning av 10. januar 1619 og ble siste revidert i 1936. I statsråd 12.12.2003 ble det vedtatt at Lov om alternativ behandling av sykdom skulle tre i kraft fra 2004. Dermed ble den 67 år gamle kvaksalverloven opphevet.

Men også kristendommen har vært en utfordring, da storsamfunnet allerede tidlig på 1700-tallet ville kristne samene og tilpasse dem et liv etter deres regler og normer. Runebommer ble beslaglagt i stor stil og noaidene måtte gå «under jorden» for ikke å bli forfulgt av rettsapparatet.


I 2013 utga WHO en global strategi:
«WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023». WHO vil at flere skal få mulighet til rettferdig tilgang til Tradisjonell medisin og alternative behandlingsmetoder, med refusjonsordning og et bedre samarbeid med det etablerte helsevesenet.

Strategiens to hovedmål er å støtte medlemslandene i å dra nytte av potensialet i alternativ behandling og å fremme trygg og effektiv bruk av alternative behandlingsmetoder og naturmedisin gjennom regulering av produkter, praksis og utøvere.

Les også
WHO: Komplementær og alternativ behandling må bli tilgjengelig for alle

Folkemedisin og tradisjonell medisin brukes både ved fysiske og psykiske plager, problemer og sykdom.
I mange kulturer er dette det eneste behandlingstilbudet.

Folkemedisin og tradisjonell medisin brukes både ved fysiske og psykiske plager, problemer og sykdom. I mange kulturer er dette det eneste behandlingstilbudet.

Hva skjer hos behandler
Det finnes mange ulike tradisjoner inne Folkemedisin og de forskjellige kulturene har sine behandlingsmetoder.

I norsk Folkemedisin og samisk tradisjon er bruk av urter sentralt.

Les også: Hva er urtemedisin

Av planter fra samenes medisin kan nevnes:
Ballblom, bjørkeløv, einer, finnmarkspors, hestehov, løvetann, kjerringrokk, kråkefot, lusegras, ryllik, røyksopp, tyttebær og vassarve.

Eksempler på bruk:
Bjørkeløv har vært brukt mot reumatisme, einer mot astma, forstoppelse og håravfal

Hestehov og løvetann ble anvendt mot magesmerter, men også mot svuller fordi man mente planten hadde en rensende effekt. Ulike bærsorter ble brukt mot diaré.

Les også:

Artikler om Naturmedisin

Behandling kan være en engangsbehandling eller det kan være behandling over tid, avhengig av kultur/metode, diagnose, problem eller plage.

Urter kan være giftige eller de kan gi bivirkninger av ulik grad.
I Norge er det begrensninger på hvilke urter man har lov til å selge. I den såkalte Urtelisten som er utarbeidet av Statens legemiddelverk, er det oppført rundt 700 plantearter i ulike kategorier.

Urter og kosttilskudd som brukes i behandlingen kan påvirke evt. bruk av legemidler.
Oppsøk kvalifisert behandler.

Aktive stoffer kan ha kvalitetsforskjeller avhengig av blant annet vekstforhold og produksjonsmetode av produkter.

 • Oppsøk anerkjent behandler/utøver av folkemedisin, tradisjonell medisin
 • Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
 • Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Det finnes mengder av studier på behandlingsmetoder innen folkemedisn og tradisjonell medisin.

Norge har det blitt gjort flere studier rundt folkemedisin og samisk tradisjon:

Et pilotprosjekt ved Valnesfjord Helsesportssenter (2013) åpner opp for kulturell tilnærming til og aksept for alternative behandlingsmetoder tilpasset den samiske befolkningen.

Les mer:
På lag med naturen i behandling og rehabilitering


Sjamanisme er populært i Norge og folk med forskjellig bakgrunn, kjønn og alder oppsøker sjamaner for hjelp og alternativ behandling eller de deltar på sjamankurs, ifølge en doktorgradsavhandling.
Flere oppsøker en sjaman for å få hjelp (Alternativ.no 2010)

Samisk healing i behandling av psykiske lidelser (2005)
Forskning ved Universitetet i Tromsø undersøkte om psykisk syke i Nord-Norge ønsker et slikt offentlig helsetilbud.

Se artikler om forskning på Behandler.no

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Folkemedisiner, urtemedisiner, naturterapeut eller fytoterapeut/urtemedisiner er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside på BEHANDELRLISTEN, kommer det frem om den enkelte står registrert i offentlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon:

BEHANDLERLISTEN

Restriksjoner
I Norge er det store begrensninger på hva man har lov til å selge av urter. I den såkalte Urtelisten som er utarbeidet av Statens legemiddelverk, er det oppført rundt 700 plantearter i ulike kategorier. De urtene som er klassifisert som «ikke legemiddel» kan omsettes fritt, mens de som er plassert i kategoriene «legemiddel» og «reseptpliktig legemiddel» har omsetningsrestriksjoner. Hvis en urt ikke er oppført i Urtelisten, kommer den per definisjon i kategorien «legemiddel».
Men verken Legemiddelverket eller andre offentlige kontrollmyndigheter kan hindre folk i å tilegne seg kunnskap om hva de kan finne av helsebringende vekster i naturen, eller forby å plukke urter i skog og mark.

Se også:
Komplementære metoder sidestilles med skolemedisin
Verdens Helseorganisasjon, WHO har oppdatert sin klassifisering av sykdomsdiagnoser og i den inngår Tradisjonell kinesisk medisin – TKM, med blant annet akupunktur og massasje.

Folkemedisinens utøvere har lært sine ferdigheter på forskjellige måter. Noen har gått i lære gjennom flere år hos en lærermester, og ofte forvaltes kunnskapen av noen slekter som overfører den til neste generasjon. Noen hevder å ha medfødte evner til å helbrede, mens andre kan ha fått sine evner som et kall.

Flere land har et utdanningstilbud og helsetjenester som integrerer eller sidestiller folkemedisinsk behandling med den skolemedisinske behandlingen som det offentlige tilbyr.

Flere av metoden som brukes innen Folkemedisinen finnes det egne utdannelser for i Norge, for eksempel urter/urtemedisin, Healing mv.

Se oversikten KURS OG UTDANNING

BEHANDLERLISTEN brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, coach.

Her står alle utøvere oppført med egen profilside med opplysninger om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.

> Søk i hele BEHANDLERLISTEN

 • Søk på behandlingsmetode
 • Søk på navn
 • Søk sted/område
 • Søk på problem/plage
 • Les resultat som liste eller på kart

Aktuelle behandlere

Søk i hele behandleroversikten

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

 • Om behandlingsmetoder
 • Artikler om helhetlig helse
 • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.