Kreft. Jente med skaut på hodet
Foto: Shutterstock

Ny doktorgrad: Barn med kreft får hjelp med komplementær behandling

Å få kreft handler om mer enn overlevelse. En norsk doktoravhandling viser at støttende behandlingsformer kan redusere helseplager for barn.

Komplementær og alternativ behandling er mye brukt verden over for å behandle bivirkninger fra kreftbehandling blant barn og unge voksne. Foreldre søker ofte behandling i tillegg til konvensjonell medisin for å gjenopprette og opprettholde barnets fysiske og følelsesmessige tilstand under og etter kreftbehandling.

Nesten halvparten av norske foreldre med kreftsyke barn velger komplementær helsehjelp for den unge pasienten. Og det viser seg at dette er kjærkommen støttebehandling, som gir bedre livskvalitet.

Ulike helseutfordringer og bivirkninger som følge av kreftbehandling er svært belastende for barn og unge. I tillegg til ubehag som kvalme etter kreftbehandling, får mange av barna senskader som smerter, tretthet og lite matlyst. Følelsesmessige og kognitive utfordringer er heller ikke uvanlig.

--- Annonse ---
Hvor sunn er din bakterieflora?


Dana Catalina Mora disputerte nylig med sin avhandling «Complementary and alternative medicine use for supportive care in childhood cancer. Prevalence of use, effectiveness, safety, and clinical practice» ved Universitetet i Tromsø, NAFKAM – Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin.

– Målet med denne doktorgradsavhandlingen var å kartlegge hvordan barn med kreft bruker støttende behandlingsformer, hvor effektiv og trygg disse behandlingene er og hvordan behandlingsformene blir praktisert, opplyser Dr. Mora.


Forskningsmetode
Arbeidet til forskeren er inndelt i flere trinn og det er brukt ulike tilnærminger, som litteraturgjennomgang og intervjuer med helsepersonell og behandlere som jobber med barn som har kreft, samt spørreundersøkelse blant foreldre.

Mer enn halvparten av de norske foreldrene som deltok i spørreundersøkelsen oppga at de brukte støttende behandlingsformer, og 47prosent brukte alternativ behandling for å hjelpe barna sine med å håndtere bivirkninger av kreftbehandling. Færre enn 10 prosent rapporterte om bivirkninger ved bruk av disse behandlingsformene, i følge avhandlingen.


Prosjektet er også omtalt her: Når barn får kreft

Mest brukte behandlinger
Blant komplementære behandlingsmetoder som er mest brukt finner vi massasje, D-vitamin og musikkterapi.

Resultatene fra meta-analysen viste at akupunktur og hypnose har en signifikant effekt på intensitet og/eller tilfeller av kvalme og oppkast etter cellegiftbehahandling.

 

Les også: Syke barn får hjelp med akupressur (akupunktur uten nåler)
– Erfaring og flere studier viser at både akupunktur og akupressur har effekt ved kvalme.

Hvordan fagfolk forholder seg
Til tross for at mer enn 300 000 barn og unge over hele verden blir
diagnostisert med kreft årlig finnes det lite forskning som har undersøkt hvordan helsepersonell vurderer risiko og pasientsikkerhet knyttet til støttende behandling, inkludert komplementær og alternativ behandling for denne aldersgruppen. En del av avhandlingen til Dr. Mora utforsker dette, samt hvordan de kommuniserer og informere foreldre om bruken av disse.

Det ble gjennomført dybdeintervjuer med 22 behandlere fra fem land – Norge, USA, Nederland, Tyskland og Canada, bestående av helsepersonell med ekspertise på barnekreft og erfarne utøvere av komplementær behandling som praktiserte behandlingsformer, som akupunktur, antroposofisk medisin, healing, massasje, musikkterapi og psykdrama. Av deltagerne hadde fem bakgrunn fra både konvensjonell og komplementær behandling.

Utøverne informerte at de for det meste var forsiktige med å anbefale støttende behandling de ikke hadde kjennskap til. Det viktigste kriteriet
ved å anbefale en behandlingsform var dokumentert sikkerhet basert på en risiko- nyttevurdering. Mangel på standardisert opplæringsprogram for støttende behandling for barn med kreft ble vurdert som en fare for pasientsikkerheten.


Samtidig fremhever utøvere av komplementær- og alternativ behandling behov for pasientsentrert omsorg ved å møte den enkelte sitt spesifikke helsebehov og ønskede resultater.

Og som en av deltagerne påpekte, så erfarer pasientene god hjelp fra komplementær behandling, men det mangler vitenskapelig dokumentasjon:

“Well, a few things, number one we know that complementary therapies … there is evidence supporting the use in patients in outpatient settings but there is very little [scientific, author comment] data”.


Barn og foreldres behov
Intervjuene som inngår i forskningen viste at hovedmålet til utøverne var å kartlegge foreldrenes mål for behandlingen og hjelpe barna med de verste plagene.

– I tillegg understreket utøverne hvor viktig det var å snakke åpent og respektfullt med foreldrene om disse behandlingsformene. En slik samtale er viktig fordi ved bruk av disse behandlingsmetodene blir foreldrene involvert i kreftomsorgen av sine barn. Dette styrker foreldrene, rapporterer Mora.

Les også: Dialog om komplementær behandling gir helsegevinst

Forskeren opplyser at det mangler informasjon om bivirkninger i litt over halvparten av studiene som inngår i analysen, og det gjør det vanskelig å evaluere sikkerheten knyttet til støttebehandling og komplementær behandling.

Dana Catalina Mora har undersøkt bruk av alternativ behandling som støttebehandling for barn med kreft, og disputerte nylig med sin doktorgrad i helsevitenskap. Foto: NAFKAM

Behandling av kreft
I Norge er det ikke lov for andre enn offentlig helsepersonell å behandle kreft og andre alvorlige sykdommer og lidelser. Men som det heter i Lov om alternativ behandling § 7:

«Andre enn helsepersonell kan likevel utøve behandling som utelukkende har til hensikt å lindre eller dempe symptomer på eller følger av sykdommen eller lidelsen eller bivirkninger av gitt behandling, eller som har som formål å styrke kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse.»

Dette innebærer at det lett kan oppstå forveksling – om helsehjelpen er for selve kreften eller for plagene og problemene som oppstår i forløpet.

Problemet for en behandler som tar i mot en kreftpasient er at behandlingen kan oppfattes som lovstridig. Det er dessuten svært streng lovgivning for hvordan en utøver av alternative/komplementære behandlingsmetoder kan informere om sitt helsetilbud. Å markedsfør at man tar i mot kreftpasienter byr på store problemer. For en behandler er det kun lov å oppgi at man jobber med problemer og plager.

Forbrukertilsynet har som oppgave å holde tilsyn med markedsføring av alternativ behandling. Dette gjøres ved veiledning, tilsynsaksjoner, saksbehandling, eventuelle sanksjoner og politisk oppfølging.


Les også: Kan ikke fortelle at behandlingen virker


Reduserte plager
Hvert år får rundt 350 barn og unge i alderen 0-19 år får kreft i Norge. Kreftformene som oppstår hyppigst hos barn er leukemi (blodkreft), hjernesvulst, samt andre svulsttyper. For noen er sykdommen dødelig, men for de aller fleste er prognosen god, med en langtidsoverlevelse på 80 prosent.


– Overlevelsesraten øker, og seneffekter blir mer utbredt blant kreftoverlevere. Derfor er det viktig å undersøke hvilke behandlinger som er trygge og mindre belastende for barnekreft-overlevere, oppsummerer Dr. Dana Catalina Mora.


Konklusjon er at støttende behandlingsformer kan redusere helseplager etter kreftbehandling hos barn hvis de brukes på en riktig måte, utført av kompetente behandlere. Dette kan bidra til bedre livskvalitet for barn med kreft og familiene deres.

Referanse
Complementary and alternative medicine use for supportive care in childhood cancer – Prevalence of use, effectiveness, safety and clinical practice.
Dana Catalina Mors, Faculty of Health Science, Institute of Community Medicine, Norway’s National Research Center in Complementary and Alternative Medicine | NAFKAM. pdf

 

HVORDAN FINNE KVALIFISERT BEHANDLER

Behandler.no har utviklet BEHANDLERLISTEN for å legge til rette for at hver og en kan gjøre godt valg av behandler.

Alle utøvere med egen profilside.
I tillegg til kontaktinfo får man opplysning om:

  • Behandlers bakgrunn og erfaring
  • Medlemskap og offentlig registrering
  • Annen relevant informasjon

>> Finn behandler BEHANDLERLISTEN

>> Kurs og utdanning innen helhetlig helse

Er du behandler, terapeut, coach uten profilside på BEHANDLERLISTEN?
>> Legg inn her

 

Aktuelle behandlere
Aktivitetskalender
Flere artikler
Aktuelle behandlere
Søk i hele behandlerlisten

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.