Behandling på tvers - til det beste for pasienten

Et tverrfaglig samarbeid mellom komplementær og konvensjonell behandling er til fordel for pasienten. I dag er det et gap mellom og etterspørsel og tilbud i Norge.


Hva innebærer god helse og hvilke tilnærmeringer ønskes for å ivareta helse og livskvalitet? Vi oppsøker alle lege og det offentlige systemet fra tid til annen, men rundt en million nordmenn velger i tillegg å gå videre til komplementær og alternativ behandling.

Problemet er at det offentlige ikke anerkjenner komplementær helsehjelp i stor nok grad. Det viser seg også at det er manglende kunnskap og fordommer, både blant helsepersonell og våre politikere, som skal legge til rette. Debatten rundt komplementær og alternativ behandling utspiller seg til tider som en profesjonskamp. Dette går til syvende og sist utover pasientens helse, samt behov og ønske om behandling.

>> Se Behandlingsmetoder

--- Annonse ---
Hvor sunn er din bakterieflora?

Undersøkelser viser at tverrfaglig samarbeid mellom konvensjonell og alternativ behandling gir helsegevinst. Det er også på det rene at god dialog med helsepersonell om valg av behandlingsmetoder er av betydning, og kan være avgjørende for pasientens helse.


Henvisning og samarbeid
Hvorfor har vi da ikke et system som ivaretar pasients ønsker og behov? Et system som innebærer et samarbeid mellom konvensjonell medisin og utøvere som tilbyr komplementære behandlingsmetoder, i henhold til pasientens behandlingsvalg.
I tillegg til å dekke et behandlingsbehov vil det avlaste et presset helsevesen.


Helsehjelp i form av komplementær og alternativ behandling oppsøkes av personer med alt fra mindre plager og problemer til mer alvorlige tilstander. Vi vet at det pr. i dag er leger og helsepersonell som foreslår komplementær behandling hos massør, akupunktør, homeopat, soneterapeut, samtaleterapeut, psykoterapeut mv, men det ser samtidig ut til å være et uutnyttet potensial i dette tilbudet og at henvisning avhenger av legens holdning til komplementær behandling. Vi vet også at det tilbys komplementær behandling ved norske sykehus, men dette er gjerne tilfeldige tilbud, som ikke er satt i system.

Det er mange muligheter for god hjelp av erfarne, dyktige utøvere som stiller sin kompetanse til rådighet. Dette er ressurser i samfunnet som kunne vært bedre nyttet enn det som er tilfelle i dag.

 

Kronisk syke
Det er særlig blant kronisk syke det har blitt gjort undersøkelser på helsefordeler ved et tverrfaglig samarbeid. Mange med kroniske lidelser opplever et begrenset tilbud om hjelp og et tidligere forskningsprosjekt fra et dansk MS-sykehus viser at tverrfaglig samarbeid mellom konvensjonell og alternativ behandling gir gevinst.

Å leve med en kronisk lidelse er ofte en stor belastning for den det gjelder, og kan i tillegg til smerte og plager gi vanskelige tanker, følelser og mye bekymring. Det antas at så mye som en fjerdedel av befolkningen i Norge har alvorlig kronisk lidelse og noen har flere kroniske sykdommer å slite med samtidig.


Bygge bro
Halvparten av danske MS-pasienter søker alternativ behandling, ifølge danske Scleroseforeningen. Det er bakgrunnen for at foreningen iverksatte ”Prosjekt Behandlerteam”, et forskningeprosjekt som gikk over seks år og som ble avsluttet i 2010. Prosjektet skulle bygge bro mellom tradisjonelle og alternative behandlere.

Hensikten var også å avklare, om MS-rammede får det bedre når tradisjonelle og alternative behandlere samarbeider om å finne den best mulige behandling for den enkelte pasient.

<< Målet er at konvensjonelle og alternative behandlere sammen skal være med på å skape et bedre behandlingstilbud>>.
Laila Launsø


Laila Launsø (1947-2009), dr.scient.soc. var leder av forskningsprosjektet, levert av Universitetet i Tromsø ved Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin (NAFKAM).

I undersøkelsen som varte fra 2004-2010 deltok 200 personer med MS, fem konvensjonelle – og fem alternativ behandlere. Pasientbehandling ble gjennomført på Sclerosesenter Haslev i Danmark.

Behandlerteamet besto av kraniosakralterapeut, akupunktør, soneterapeut, homeopat og ernæringsterapeut. Den konvensjonelle siden var representert ved lege (nevrolog), fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog og en såkalt social- og sundhedsassistent.


Målbar effekt
Undersøkelsen viser at man oppnår bedre resultat av behandling dersom pasienten selv spiller en aktiv rolle i behandlingsforløpet, og at pasientens engasjement har langt større betydning enn man før har trodd.

Det kom også fram at en kombinasjon av alternativ behandling og konvensjonell behandling gir målbar effekt når det kommer til pasientens livskvalitet.

>> Bedre folkehelse med bredde i behandlingstilbudet


Profesjonell utvikling

Forskerne konkluderer dessuten med at utøverne legger vekt på at det å tilegne seg innsikt i et spekter av behandlingsmetoder og tradisjoner, svært forskjellig fra deres egen, utviklet dem profesjonelt på ulike måter.

Opplevelser, erfaringer og resultater fra forskningsprosjektet er også samlet i boken «Behandling på Tværs» skrevet av journalist Erik Jensen. En av behandlerne som deltok i prosjektet, kraniosakralterapeut Frank Staalkjær, reflekterer over sine erfaringer i boken. Han sier at han i første omgang mest opplevde forståelse fra de andre alternative behandlere.

– Men etter hvert som personalet på Sclerosecentret i Haslev så resultatet av mine behandlinger, fikk jeg mere aksept, sier han.


Konferanse
Det ble arrangert en konferanse i i regi av Scleroseforeningen på bakgrunn av erfaringer fra prosjektet, hvor det ble satt fokus på morgendagens pasienter – muligheter, gevinst, utfordringer og dilemmaer. For hvordan kan helsevesenet best ta vare på morgendagens aktive og deltagende pasient?

Videre ble det problematisert at pasienten operer i en jungel av informasjon om behandlingsmuligheter. Noe er underbygget av vitenskapelig forskning og noe er erfaringsbasert.

”Hva skal pasienten legge til grunn for sine valg, og hvor lenge fortsetter krigen om evidensbegrepet med å holde pasienten som gissel”?

”Er helsevesenet rede til å ta pasienten med på laget”?


(Fortsetter under bildet)

Det er mange muligheter for god hjelp av erfarne, dyktige utøvere som stiller sin kompetanse til rådighet.

Medisinsk pluralisme
En annen dansk forsker som har engasjert seg i tverrfaglig behandling er professor **Helle Johannessen (1957 – 2018). Med sin doktorgrad i sosialantropologi, forsket hun på medisinsk pluralisme i Danmark, Canada og Italia i feltarbeid fra slutten av 1980-tallet.

Hennes hovedfokus var å se på hvordan sykdom og helbredelse er innrammet i flere former for klinisk praksis og i politiske strukturer. Fra 2005 var hun leder av en tverrfaglig forskningsavdeling, som bruker kvalitative metoder i forskning av helserelaterte utfordringer, ved Syddansk Universitet (SDU).

Helle Johannessen fikk betydelige forskningsmidler til tverrfaglig forskning for å undersøke hvordan kvalitative og kvantitative metoder utfyller hverandre i forskning på effekt av alternativ behandling.

Johannessen mente at de som velger alternativ behandling håper å få hjelp med plager og problemer som konvensjonell behandling ikke dekker, og at det brukes for å forbedre helsen generelt. Allikevel er alternativ behandling begrenset til de som har råd til å betale for det.

Den danske forskeren var en aktiv deltager i det internasjonale miljøet rundt forskning på komplementær og alternativ behandling, blant annet med innlegget «Patients’ motivations for and use of CAM» – Pasientenes motivasjon for og bruk av komplementær og alternativ behandling.

>> Alternativ og komplementær behandling er verdifullt for Europa


Bedre helsetilbud

Det er store muligheter for at et bedre integrert alternativt helsetilbud ville være til uvurderlig hjelp for kroniske syke, for som resultatet av den danske undersøkelsen viser:

Man oppnår bedre resultat av behandling dersom pasienten selv spiller en aktiv rolle i behandlingsforløpet og en kombinasjon av alternativ behandling og konvensjonell behandling gir målbar effekt når det gjelder pasientens livskvalitet.

Dette er funn som samsvarer med WHO-rapporten som foreslår at komplementær og alternativ behandling må bli bedre tilgjengelig :
«WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023»

Med nordmenns økte interesse for forebyggende og helhetlig behandling er det på høy tid å se på mulighetene for å legge godt til rette for en utvidelse og ønskede behandlingsmetoder i fremtidens helsevesen.

> Hvordan finne kvalifisert behandler

Med god tilgang på informasjon, er det mange som setter seg godt inn i egen situasjon og forskjellige behandlingsmetoder. Men det er ikke bare enkelt å finne fram til hva som er det beste for en. Det er mange kilder til informasjon fra ulike tradisjoner og oppfatninger av sykdom. Forskjellige behandlere snakker ulike ”språk” og kommunikasjon behandlere imellom er mange ganger fraværende.

Behandler.no har utviklet en tjeneste med tanke på at man skal gjøre godt valg av behandling og behandler:

* En oversikt viserkategorier av tilstander og helseområder, med tilhørende forslag til behandling.

* Utfyllende beskrivelse av behandlingsmetoder

* Behandlerlisten, der man i tillegg til kontaktinfo får opplysning om:

  • Behandlers bakgrunn og erfaring
  • Medlemskap, autorisasjon og offentlig registrering
  • Annen relevant informasjon

> Finn behandler på Behandler.no

 

*Laila Launsø, seniorforsker ved Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin (NAFKAM), Universitetet i Tromsø døde 28. september 2009, 62 år gammel, etter et kort sykeleie.

**Helle Johannessen leder av en tverrfaglig forskningsavdeling, som bruker kvalitative metoder i forskning av helserelaterte utfordringer, ved Syddansk Universitet (SDU), døde 10. september 2018, 61 år gammel.


Referanser:
Types of treatment collaboration between conventional and alternative practitioners—results from a research project at a Danish MS hospital.
(Aarhus Universitet)

Combination treatment of people with multiple sclerosis based on collaboration between conventional healthcare providers and alternative practitioners–patient perspectives on outcomes. (PubMed)Referanser/Relaterte saker på Behandler.no:

Dialog om komplementær behandling gir helsegevinst

Kreftsyke velger komplementær og alternativ behandling

Stor bruk av komplementær behandling på norske sykehus

Bedre folkehelse med bredde i behandlingstilbudet

Alternative veier og jakten på mirakler (2012)

Er du behandler, terapeut, coach veileder – uten oppføring?
>> Bli funnet på BEHANDLERLISTEN


Aktuelle behandlere
Aktivitetskalender
Flere artikler
Aktuelle behandlere
Søk i hele behandlerlisten

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.