Stortinget
Osteopater, naprapater, samt paramedisinere og manuellterapeuter gis autorisasjon som helsepersonell, med Lovvedtak 47 (2021-2022). Foto: Stortinget

Fra alternativ behandler til autorisert helsepersonell

Flere yrkesgrupper innen komplementær behandling har søkt om status som helsepersonell. Denne gangen er osteopater og naprapater blant dem som har oppnådd sitt mål. Akupunktørene har ikke gitt opp.

 

Stortinget vedtok og 8. mars 2022 å endre paragraf §48 i Helsepersonelloven, hvilket innebærer at osteopater, naprapater, samt paramedisinere og manuellterapeuter gis autorisasjon som helsepersonell, med Lovvedtak 47 (2021-2022).

--- Annonse ---
Hvor sunn er din bakterieflora?

– Det har vært en lang prosess og vi i Norsk Ostopatforbund er glade for Stortingets vedtak. Dette er historisk, sier Tomas Collin, leder av organisasjonen.


Dette var tredje gang norske osteopater søkte om autorisasjon og prosessen har pågått gjennom en årrekke. Denne omgangen begynte i 2018.

– Det er en harmonisering som nå skjer. Norge er ett av fire land i Norden som gir autorisasjon til osteopater, sammen med Finland, Danmark og Island. I tillegg har en rekke land i Europa innlemmet osteopati i det offentlige helsetilbudet. I England har osteopater vært autorisert i 30 år. I USA er osteopati en egen retning i legeutdanningen opplyser Tomas Collin.

Osteopati
Osteopati er en manuell behandlingsmetode, som består blant annet av ulike massasje- og manipulasjonsteknikker. Metoden skal normalisere bevegelses- og funksjonsforstyrrelser.
Behandlingsmetoden brukes ved belastningslidelser, rehabilitering etter sykdom, ved idrettskader og ved rygg- og nakkeplager. Osteopati kan også ha en forebyggende virkning, og passer for barn så vel som voksne.

Osteopater som er utdannet i Norge fra 1990-tallet til ca. 2011 har en 5-årig utdannelse (deltid), som bygger på fysioterapiutdannelse. Etter 2011 ble utdannelsen omtrukturert til et selvstendig 4- årig fulltidsstudium, akkreditert av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – NOKUT.

Les mer: Hva er ostopati
Historikk, Hvilke problemer hjelpes, Hva skjer hos behandler, Antall behandlinger, Bivirkninger, Forsiktighetsregler, Utdanning, Hvordan finne behandler

 

Osteopater på BEHANDLERLISTEN


Naprapati

Naprapati er en manuell behandlingsform som brukes for å normalisere problemer i ledd og muskler. Metoden behandler spesielt lidelser i rygg og nakke, sener og muskler. I henhold til naprapatien kan stølhet og kontraksjoner i muskler, bindevev, leddbånd og sener føre til alvorlige forstyrrelser i resten av kroppen.
Vonde rygger er den vanligste plagen som pasienter søker hjelp for, men naprapater behandler også ved hodepine, nakkesmerter, muskelspenninger, isjias, idrettskader m.m.

Vi har ingen utdanning innen naprapati i Norge. Mange behandlere har sin bakgrunn fra Sverige eller USA.
Naprapatutdanningen i Sverige er et 4-årig heltidsstudium.

Les mer: Hva er naprapati
Historikk, Hvilke problemer hjelpes, Hva skjer hos behandler, Antall behandlinger, Bivirkninger, Forsiktighetsregler, Utdanning, Hvordan finne behandler

 

Naprapater på BEHANDELRLISTEN


Dobbel autorisasjon

Det har pågått en debatt hvorvidt det er hensiktsmessig å gi autorisasjon til manuellterapeuter, som er en spesialitet innen fysioterapi. Behandlere kan allerede søke om autorisasjon og lisens hos Helsedirektoratet som fysioterapeut. Nå vil de også kunne søke autorisasjon som manuellterapeuter.

Manuellterapeuter på BEHANDLERLISTEN

 

Paramedisinere er en yrkesgruppe som i dag autoriseres som ambulansearbeidere. En paramedisiner har en bachelorgrad fra høyskole eller universitet (180 studiepoeng). Studiet omfatter både praktisk og teoretisk undervisning ved studiestedet og eksternt veiledet praksis. Ambulansearbeidere har utdanning i yrkesfaglig løp i videregående opplæring med to år på skole og to år i bedrift.

Fortsetter under bildet.

Osteopati og naprapati er manuelle behandlingsmetoder, som i alle år har vært kategorisert under "Alternativ behandling". Nå kan utøvere søke autorisasjon som helsepersonell.

Hva innebærer autorisasjon
I Norge er helsepersonell en fellesbetegnelse for de yrkeskategorier som må ha autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell for å kunne praktisere sine respektive fag. Autorisert helsepersonell må forholde seg til Lov om Helsepersonell . Behandlere som er kategorisert under Alternativ behandling må følge Lov om Alternativ behandling.

>> Lov om Helsepersonell

>> Lov om alternativ behandling av sykdom


Det er i kapittel 9 §48 i Helsepersonelloven at nykommerne vil bli listet opp blant gruppene som omfatter autorisasjonsordningen, sammen med:

Ambulansearbeider, apotektekniker, audiograf, bioingeniør, ergoterapeut, farmasøyt, fotterapeut, fysioterapeut, helsesekretær, hjelpepleier, jordmor, kiropraktor, klinisk ernæringsfysiolog, lege, omsorgsarbeider, optiker, ortopediingeniør, ortoptist, perfusjonist, psykolog, radiograf, sykepleier, tannhelsesekretær, tannlege, tannpleier, tanntekniker, vernepleier.


Det er ikke utelukkende fordelaktig for en yrkesgruppe å endre status fra ”Alternativ behandler” til ”Helsepersonell. Den enkelte utøver må selv søke om autorisasjon, og vil bli vurdert i henhold til gjeldene krav. Det kan bety at en rekke utøvere må fornye sin utdannelse for å oppnå kravene til autorisasjon. Det kan dreie seg om et stort antall utøvere, som i verste fall kan falle utenfor.

”De som på det tidspunktet loven trer i kraft, bruker titlene manuellterapeut, naprapat, osteopat eller paramedisiner, kan fortsatt bruke titlene inntil de eventuelt får endelig avslag på søknad om autorisasjon som manuellterapeut, naprapat, osteopat eller paramedisiner. Retten til å bruke titlene faller likevel bort dersom det ikke er søkt om autorisasjon som manuellterapeut, naprapat, osteopat eller paramedisiner innen 12 måneder etter at det er åpnet for slik søknad”.

Pasientsikkerhet
Helse og omsorgskomiteen på Stortingen, som innstilte den nye endringen i helsepersonelloven, bemerker at ved autorisasjon av naprapater, osteopater og paramedisinere vil autorisert helsepersonell innen disse yrkesgruppene bli satt under offentlig tilsyn av myndighetene for å forhindre at personell utsetter pasienters liv eller helse for risiko.

En konsekvens av brudd på krav i yrkesoppfyllelsen gjennom lov eller forskrift vil kunne medføre at personell som utsetter pasienters liv eller helse for risiko, fratas muligheten til å fortsette sin virksomhet.

Samtidig pekes det på at autorisering innebærer at det kan stilles krav til yrkesgruppens utdanning og kompetanse og vil bidra til at pasienter kan være tryggere på kompetansen til behandleren.

Akupunktørene foreløpig utelatt
I innstillingen fra helse- og omsorgskomiteen, ”Innstl 170 L” (2021-2022) kommer det fram at også logopeder og akupunktører har blitt vurdert for autorisasjon.
Så langt har ikke akupunktørene fått gjennomslag for sitt krav, etter en årelang kamp for å bli en del av helsevesenet. I påvente av behandlingen av sin søknad, ble akupunktur foreløpig unntatt en ny momsordning, og dermed ble håpet tent. Den nye momsordningen innebærer at utøvere av alternativ behandling skal ta inn merverdiavgift fra sine klienter/pasienter, mens helsepersonell ikke skal kreve moms.

> Akupunktører på BEHANDLERLISTEN

Omsetning og formidling av alternativ behandling ble avgiftspliktig fra 1. januar 2021. For osteopati og naprapati ble det gitt utsatt iverksetting frem til 1. juli 2021, og for akupunktur frem til 1. oktober 2021. Det ble vedtatt ytterlige utsettelse av avgiftsplikten for akupunktur, osteopati og naprapati frem til 1. januar 2022.

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2021, fattet Stortinget følgende vedtak :

«Stortinget ber regjeringen gi offentlig autorisasjon til naprapater og osteopater, samt ta en ny vurdering av om akupunktører skal autoriseres som helsepersonell. Inntil vurderingen av akupunktører er fullført skal momsunntak videreføres.»


Et mindretall fra Fremskrittspartiet og Pasientfokus foreslo at Stortinget skal be regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak om autorisasjon av akupunktører og logopeder og eventuelt andre yrkesgrupper.

– Vi har ikke gitt opp og har fortsatt håp om momsfritak og autorisasjon, sier Per Sloth Jensen, avtroppende leder av Akupunkturforeningen til Behandler.no

 

Stortingets Lovvedtak 47, 8. mars 2022  om endringer i helsepersonelloven  for autorisasjon av naprapater, osteopater, og paramedisinere er et såkalt ”Første gangs behandling av lovvedtak”.

”Loven trer i kraft fra den tiden Kongen bestemmer. Kongen kan bestemme at de enkelte bestemmelsene i loven skal tre i kraft til forskjellig tid”.

Det betyr at saken skal spikres så snart som mulig. Dermed øynes et siste håp om seier i denne omgang for akupunktørene.

– Det borger for en seriøs behandling for en profesjon som har vært til stede i helsevesenet gjennom mange år, sier Per Sloth Jensen.

 

Referanser
Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i helsepersonelloven (autorisasjon av naprapater, osteopater og paramedisinere)

Vedtak til lov om endringer i helsepersonelloven (autorisasjon av naprapater, osteopater og paramedisinere), 8. mars 2022Relatert på Behandler.no

Regjeringen vil innføre moms på komplementær og alternativ behandling (juli 2020)
Et forslag til merverdiavgift på behandling er til høring. En kostnadsøkning for pasienter kan føre til dårligere helse og livskvalitet, lengre sykefravær og flere sykemeldinger.

Akupunktur, massasje og urtemedisin blir en del av det offentlige helsetilbudet på New Zealand
Folket får et utvidet behandlingstilbud. Nylig ble det kunngjort at Tradisjonell kinesisk medisin (TKM) skal inngå i en godkjenningsordning som alliert helsepersonell.

Sveits inkluderer komplementær behandling i sitt helsetilbud
Homeopati, urtemedisin og akupunktur er blant behandlingsmetodene som nå er tilgjengelig på linje med skolemedisin, etter ønske fra befolkningen.

Behandling på tvers – til det beste for pasienten
Et tverrfaglig samarbeid mellom komplementær og konvensjonell behandling er til fordel for pasienten. I dag er det et gap mellom og etterspørsel og tilbud i Norge.

Komplementære metoder sidestilles med skolemedisin
Verdens Helseorganisasjon, WHO har oppdatert sin klassifisering av sykdomsdiagnoser og i den inngår Tradisjonell kinesisk medisin – TKM, med blant annet akupunktur og massasje.

WHO: Komplementær og alternativ behandling må bli tilgjengelig for alle
Etterspørselen er stor. Verdens helseorganisasjon mener komplementære tilbud til skolemedisinen er en menneskerett og har utarbeidet en global strategi for 2014-2023.

Akupunktur er fremdeles alternativ behandling (2014)


Søk i artikler på Behandler.no


HVORDAN FINNE KVALIFISERT BEHANDLER

Med god tilgang på informasjon, er det mange som setter seg inn i egen situasjon og forskjellige behandlingsmetoder. Men det er ikke bare enkelt å finne fram til hva som er det beste for en.
Behandler.no har utviklet BEHANDLERLISTEN med tanke på at man skal få informasjon og gjøre godt valg av behandling og behandler:

BEHANDLERLISTEN
> Søk:
• Behandlingsmetode
• Plager/problemer
• Sted/område
• Navn på behandler

> Hver behandler har egen profilside med opplysning om:
• Behandlers bakgrunn og erfaring
• Medlemskap, autorisasjon og offentlig registrering
• Annen relevant informasjon

BEHANDLERLISTEN, Behandler.no


Er du utøver uten profilside på BEHANDLERLISTEN?

> Her kan du enkelt bestille

Aktuelle behandlere
Aktivitetskalender
Flere artikler
Aktuelle behandlere
Søk i hele behandlerlisten

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.