EU setter forskning innen alternativ behandling på kartet

Norge var godt representert da komplementær og alternativ behandling sto på agendaen i EU, med en fersk rapport fra CAMbrella prosjektet.


Så mye som halvparten av befolkningen i Europa bruker alternativ behandling for å ivareta egen helse, konstaterer det europeiske forskningsnettverket CAMbrella, «A European research network for CAM».

Med den omfattende bruken som bakgrunn har forskerne nå, gjennom tre års arbeid, kommet fram til at Europa må satse stort på kunnskap, forskning og politisk handling rundt komplementær og alternativ behandling – helst med et nytt europeisk forskningssentrum.

--- Annonse ---
Hvor sunn er din bakterieflora?

>> Behandlingsmetoder A-Å


Veikart for europeisk forskning

CAMbrella består av 16 akademiske forskningsgrupper fra 12 forskjellige europeiske land, deriblant Norge. Siden januar 2010 har gruppen kartlagt status for komplementær og alternativ behandling i Europa fra ulike vinkler, ved å undersøke bl.a. terminologi, behov, forventning og bruk – utøvelse og regulering.

Ut ifra dette er det utarbeidet et «Veikart for europeisk forskning på alternativ behandling», (The Roadmap for European CAM Research), som ble presentert for Europaparlamentet i Brussel, på en sluttkonferanse for prosjektet, 29. november 2012.

Etablere evidensbase
Utgangspunktet for CAMbrella har vært å samarbeide for å finne gode løsninger for forskning på alternativ behandling, som er hensiktsmessig for EU-borgernes helsebehov og som er akseptabelt for EU-parlamentet.

Dette innebærer å muliggjøre meningsfull, pålitelig forskning og forskningssamarbeid innen Europa ved koordinasjon av nettverk mellom ulike interessegrupper, finansieringskilder og behandlere.

CAMbrellas mål er at en evidensbase skal etableres, som vil gjøre det mulig for europeiske innbyggere og beslutningstagere å foreta gode og informerte valg rundt alternativ behandling.

Norge er deltagende
På konferansen deltok både rektor ved Universitetet i Tromsø, Jarle Aarbakke og daglig leder ved Najonalt Forskningssenter innen komplementær og Alternativ medisin (NAFKAM), Vinjar Fønnebø. Landets største utøverorganisasjon var også representert.

Jarle Aarbakke var hovedtaler på konferansen. Han er for mange kjent som leder av  «Aarbakke-utvalget» som ble opprettet av Sosial- og helsedepartementet i 1997, etter oppfordring fra Stortinget, for å utrede ulike sider ved alternativ behandling. Utvalgets rapport resulterte i NOU 1998:21.

I Brussel snakket han blant annet om betydningen av alternativ behandling, i moderne pasientorientert helsearbeid.

Anbefaler mer samordnet regulering
Vinjar Fønnebø har vært en sentral aktør i CAMbrella, med hovedansvar for å samle inn og kategorisere lovgivningen og reguleringen i Europas 39 land.

– Disse undersøkelsene har avdekket store ulikheter i hvordan landene forholder seg til alternativ behandling, sier Vinjar Fønnebø til Behandler.no

I Europa finnes det i dag 450.000 utøvere av alternativ behandling – deriblant mer enn 150.000 leger som også er utdannet innen alternativ behandling. Samtidig varierer regulering og utdanning på feltet kraftig mellom de ulike landene.

– Det er ikke to land i Europa som er like i hvordan man regulerer og har lovgivning. En av de største ulikhetene går på det prinsipielle. På den ene siden har vi Norge, hvor hvem som helst kan behandle hva som helst og den andre ytterligheten er Ungarn, hvor ingen kan behandle uten å være autorisert, informerer Fønnebø og legger til at det finnes alle mulige varianter i mellom.

Som et eksempel på hvordan en regulering kan etableres, ble fysioterapi trukket fram som eksempel på konferansen. Fysioterapeuter fremstår idag som en enhetlig profesjon, regulert etter en modell som kanskje alternativbransjen kan bruke:

Ved å å registrere profesjonen i EUs database hvor ulike land registrerer profesjoner kan man sammenligne utdanning og komme fram til en fellesnevner. Fysioterapien har gjort dette for så nært som alle land, kan Fønnebø fortelle.

(Artikkelen fortsetter under annonsen).

Annonse behandlerlisten
Annonse

Norge et foregangsland
Mens de fleste europeiske land ikke har gjort særlig undersøkelser rundt utøving og bruk av alternativ behandling, blir Norge ved NAFKAM sammen med Storbritannia og Sveits trukket fram som foregangsland, med god kunnskap på dette feltet.

Men sammenlignet med Nord Amerika, Asia og Australia ligger Europa totalt sett etter både når det gjelder kunnskap, forskning og handling rundt alternativ behandling, konstater forskningsnettverket CAMbrella.

Norsk utøverorganisasjon deltok
CAMbrella prosjektet er fulgt opp av et rådgivende organ av 12 organisasjoner som representerer ulike interessegrupper innen feltet alternativ behandling.

Blant disse er Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon, som sammen med sin nordiske samarbeidspartner Nordisk Samarbeidskomite for Komplementær- og alternativ medisin, deltok på konferansen.

Som landets største organisasjon for utøvere av alternativ behandling og naturmedisin er NNH en sentral aktør, som er sterkt engasjert og involvert i fagfeltet både nasjonalt og internasjonalt.

KAM-sentrum til Norge
I sitt «Veikart for europeisk forskning på alternativ behandling», som ble presentert på konferansen i Brussel, etterlyser CAMbrella et europeisk «KAM-sentrum», som skal gjennomføre og virkeliggjøre den foreslåtte forskningsstrategien.

Et slikt sentrum skulle kunne gjøre det mulig å kartlegge utbredelse av komplementær og alternativ behandling i Europa og forske på behandlingsmetoder opp mot de vanligste helseproblemene, mener forskergruppen.

Behovet for å granske pasientsikkerhet, undersøke folks ønske og behov, og muligheter og risiko ved å integrere alternativ behandling i sykdomsbehandling, vil også kunne kartlegges ved et slikt forskningssentrum, hvor målsetningen er å utarbeide et enhetlig og vitenskapelig tilnærming og spre resultater på en samordnet måte.

Hva med å etablere et slikt europeisk forskningssentrum for alternativ behandling i Norge?
Ja, de norske representantene fra Tromsø ser ikke bort fra muligheten.


Referanse:

EUROCAM – CAMbrella A European research network for CAMRelaterte saker:

WHO: Komplementær og alternativ behandling må bli tilgjengelig for alle
«WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023»

Komplementære metoder sidestilles med skolemedisin

Dette vet vi om bruk av komplementær behandling i Norge

 

Hvordan finne kvalifisert behandler
Behandler.no har utviklet  BEHANDLERLISTEN med tanke på at man skal få god informasjon om den enkelte utøver og det legges til rette for at hver og en kan gjøre godt valg av behandler.

I tillegg til kontaktinfo får man opplysning om:
• Behandlers bakgrunn og erfaring
• Medlemskap, autorisasjon og offentlig registrering
• Annen relevant informasjon

> Finn din behandler – BEHANDLERLISTEN

> Kurs og utdanning A-Å

Aktuelle behandlere
Aktuelle behandlere
Søk i behandleroversikten

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.