Hva er Kognitiv terapi

Kognitiv terapi eller kognitiv adferdsterapi er en form for psykoterapi, satt sammen av ulike teknikker. Endring av dysfunksjonelle tankemønstre og tilhørende adferd er sentralt i arbeidet.

Tekst: Unni Nordbrenden

Foto:Shutterstock. FINN BEHANDLER - Behandler.no
Foto:Shutterstock. FINN BEHANDLER - Behandler.no

Det finnes forskjellige former for kognitiv terapi, tilpasset ulike kategorier problemstillinger og pasientgrupper, men de har til felles å søke problemløsning og få innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Klient, eller pasient er aktivt involvert i prossessen, hvor endring av dysfunksjonelle tankemønstre og tilhørende adferd er i fokus.

Ordet Kognitiv kommer av kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Den kognitive modell viser hvordan tanker, følelser, adferd og kroppslige reaksjoner gjensidig virker inn på hverandre.

I behandling brukes både samtale og forskjellige øvelser, som for eksempel Mindfulness, EMDR (energipsykologi) og aktivitetsplanlegging.

Kognitiv terapi skal hjelpe klienten å få kontroll over følelser og bli i stand til å klare seg på egenhånd. I tillegg til å være en behandlingsmetode i psykisk helsearbeid, brukes modellen også som et verktøy innen selvutvikling og for å øke prestasjoner innen for eksempel idrett. Kognitiv terapi kalles også kognitiv adferdsterapi.

Kognitiv terapi ble etablert av den amerikanske psykiateren Aaron T. Beck (f.1921). Med erfaring fra arbeid med psykoanalyse, utviklet han kognitiv terapi med tanke på psykiske lidelser, depresjon og angstlidelser.

I 1994 etablerte han The Beck Institute for Cognitive Therapy and Research i Philadelphia, hvor det foregår utdanning, klinisk virksomhet og forskning.

Beck har i sitt arbeid vært inspirert av den amerikanske psykologen Albert Ellis (1913-2007), blant annet kjent for sin metode Rational Emotive Behavior Therapy, utviklet på 1950-tallet. Sammen med Beck omtales Ellis som grunnlegger av kognitiv adferdsterapi.

Det finnes flere tilnærminger til kognitiv terapi som er tilpasset ulike plager, problemer og diagnoser.

Behandlingsmetoden brukes ved en rekke ulike tilstander:

 • Depresjon og angst
 • Sinne
 • Psykose
 • Spiseforstyrrelser
 • Rusproblemer
 • Søvnproblemer
 • Kroniske smerter
 • Utmattelse
 • Posttraumatisk stress
 • Svekket selvfølelse mv.

Behandlingsmetoden brukes også som et supplement til annen behandling ved for eksempel:

 • Kreft
 • Multippel sklerose (MS)
 • Hjertelidelser
 • Diabetes

I behandlingen søker man å identifisere tankemønstre som fremkaller uønskede reaksjoner for deretter å finne fram til nye måter å tenke og handle på.

Det brukes ulike teknikker, som for eksempel samtale og energiøvelser som EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprosessing), TFT (Thought Field Therapy – Tankefeltterapi), EFT (Emotional Freedom- Techniques), Biofeedback/Nevrofeedback

Man snakker om et gjensidig samarbeid og en allianse mellom behandler og pasient, hvor fokuset er rettet mot pasientens hverdag og situasjon. Behandler er gjerne aktiv med å stille konkrete spørsmål, informere, forklare og gi råd. Pasientens deltagelse og en felles forståelse for hvilket problem som skal løses er viktig. Det er et mål at en utforskende og spørrende holdning vekkes i forhold til tankerekker og indre samtaler.

Behandler og pasient/klient utarbeier sammen hjemmeoppgaver, som for eksempel kan handle om å registrere tanker knyttet til spesielle situasjoner.

Behandlingen kan avsluttes når problemskapende tanker er modifisert eller erstattet med ny måte å tenke på. Målet er ikke å få vekk alle problemer, men å lære seg å meste dem.

Se også temasidene –  Mental trening  og Psykisk helse og psykoterapi

Antall behandlinger avhenger av type problem og årsak til problem, omfang av plage, diagnose.

Behandlingsforløp kan avtales med behandler/kognitiv terapeut

Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden.

Det kan oppstå psykiske og fysiske reaksjoner under prosessen.

 • Oppsøk kvalifisert behandler/terapeut
 • Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
 • Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Kognitiv psykoterapi bygger på vitenskapen om hvordan tenkningen vår påvirker kroppens følelsesmessige og fysiologiske prosesser.
Erfaring og en rekke studier tilsier at metoden kan være til hjelp.

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Kognitiv terapeut er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offentlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon:

> Kognitivterapeuter på Behandlerlisten

> Søk i hele behandlerlisten på
Behandler.no

De som arbeider med kognitiv terapi har ulik bakgrunn. Mange er behandlere med viderutdanning innen kognitiv terapi.
Det finnes ulike kurs/utdannelser, tilpasset forskjellige pasientgrupper. Disse kan gå fra to til fire semestre.

Det finnes også en rekke kortere workshops, som kan gå over to-tre dager (The Beck Institute, USA).

> Kurs og utdanning A-Å

Behandlerlisten på Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, coach.

Her står alle utøvere oppført med egen profilside med opplysninger om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.

> Kognitivterapeuter på behandlerlisten

> Søk i hele behandlerlisten på Behandler.no

 

Aktuelle behandlere

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

 • Om behandlingsmetoder
 • Artikler om helhetlig helse
 • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.