Hva er EMDR

EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing er en metode innen psykoterapi, særlig kjent i forbindelse bearbeding av traumer og PTSD, posttraumatisk stress.

Tekst: Unni Nordbrenden

Foto:Shutterstock. FINN BEHANDLER - Behandler.no

EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing innebærer elementer av eksponeringsterapi og kognitiv adferdsterapi kombinert med øyebevegelser evt. bruk av lyd i tillegg.

Øyebevegelsene skal skape en endring i oppmerksomhet og medfører hurtig prosessering av traumatiske eller vonde minner som har festet seg ved plutselige, uventede tap, ulykker, vold og lignende.

Metoden brukes særlig i forbindelse med bearbeiding av traumatiske opplevelser og til å integrere følelser og opplevelser i kroppen for personer med psykiske plager, men den blir også brukt for å utvikle personlige ressurser.

Klienter som har sterke traumatiske opplevelser bak seg plages ofte av påtrengende og svært ubehagelige minner. EMDR har vist seg å kunne hjelpe med å redusere intensiteten av disse minnene, og derved hjelpe klienten å gå videre etter den traumatiske hendelsen. Man kan arbeide med minner som er noen dager gamle, eller minner som stammer fra hendelser som ligger mange år tilbake i tid.

Teorier om hvorfor metoden virker
Det er gjort en rekke studier som viser gode resultater for behandling av traumer og PSTD, posttraumatisk stress med EMDR. Til tross for dette har man ikke helt klart å forklare eksakt hvordan metoden fungerer. En forklaringsmodell som brukes er at metoden “lurer” klienten til å gi slipp på reaksjonsmønsteret.

En annen teori er at metoden ved stimulering som øyebevegelser, lyd osv. skaper en avslappet tilstand som kan skape forutsetninger for nye tanker og perspektiver og hjelpe bearbeidingen av de traumatiske minnene.

Det påstås også at metoden kan ha både en nevrologisk og en psykologisk effekt. Andre har funnet at øyebevegelsene ved EMDR fører til lavere hjertefrekvens og høyere kroppstemperatur. Det har vært antatt at man i behandling skapte falske minne-bilder, men studier viser at man tvertimot øker evnen til å ta fram minner fra traumatiske episoder.

(Kognitiv terapi bygger på vitenskapen om hvordan tenkningen vår påvirker kroppens følelsesmessige og fysiologiske prosesser).

EMDR ble utviklet på 1980-tallet av psykologen Francine Shapiro, seniorforsker ved Mental Research Institute i Palo Alto, California.

Hun oppdaget hvordan det å begvege øynene hadde en positiv effekt ved ubehag. Hun erfarte at systematisk stimulering av øynene, samtidig som en gjenopplever og forteller om traumer og vanskelige situasjoner gav god effekt og framskritt for klienter.

Behandlingsmetoden har hentet elementer fra andre metoder innen energipsykologi, som TFT, Tankefeltterapi og EFT, Emotional Freedom Techniques, samt avslapningsøvelser, (feks. Mindulness).

Internasjonalt akseptert
EMDR behandling foreslås som behandlingmetode for posttraumatisk stress, PTSD. Det britiske National Institute of Clinical Excellence (NICE) fastlo i 2005 at EMDR kan anbefales for PTSD behandling.

Samme år kom svenske myndigheter, SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering, med en tisvarende anbefaling i en rapport.

Idag inngår EMDR i psykoterapi, både i privat og offentlig regi i Norge, for eksempel ved psykiatriske sykehus i forbindelse med kognitiv terapi.

EMDR sies å være spesielt effektiv ved:

  • Traumatiske minner
  • Vonde minner som har festet seg
  • Posttraumatisk stress (PTSD)

Redusere intensiteten av disse minnene, og derved hjelpe klienten å gå videre etter den traumatiske hendelsen.

Man kan arbeide med minner som er noen dager gamle, eller minner som stammer fra hendelser som ligger mange år tilbake i tid.

EMDR kan brukes alene for avgrensede problemstillinger eller inngå som del av en mer omfattende behandling.

Behandler lar klienten ta utgangspunkt i et bilde/hendelse, ofte fra en traumatisk situasjon, og den negative tanken som følger dette bildet når det hentes frem. I tillegg kartlegges det hva en heller kunne ønske å si til seg selv om bildet/situasjonen. Man kjenner på hvilken følelse som følger og hvor en merker det i kroppen når en tenker på det, sier setningen som går med bildet og holder følelsen som følger bildet fremme.

Både innledningsvis og underveis benyttes et såkalt ubehagsnivå («Subjective unit of distress – SUD»), for å følge utviklingen av det som skjer. Når alle disse elementene – bilde, tanke, følelse og kroppslig sensasjon fokuseres, blir klienten bedt om å følge terapeutens hånd med øynene samtidig som hånden føres frem og tilbake i klientens synsfelt.

Denne bilaterale stimuleringen (øyebevegelsene) kan noen ganger erstattes av auditiv stimulering – lyder alternativt til høyre og venstre øre, eller håndtapping dvs. lette berøringer på venstre alternativt høyre hånd. Det antas at bilateral stimulering til hjernen samtidig som en fokuserer på elementer ved den traumatiske opplevelsen medfører en hurtigere bearbeidelse av negative følelser og tanker enn vanlig samtale.

Se også Lydterepi og TFT, tankefeltterapi, EFT, Emotional Freedom Techniques

EMDR kan inngå både i korttidsterapi og som et element i et mer langsiktig behandlingsopplegg.
Behandlingsforløp kan avtales med behandler.

Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden, men bearbeiding av traumer kan gi følelsesmessig sterke reaksjoner.

  • Oppsøk kvalifisert behandler.
  • Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
  • Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og en rekke studier tilsier at metoden kan være til hjelp.

Studier på EMDR:

Behandling etter overgrep og ulykke
En stor del av tidligere studier er gjort i forbindelse med traumer etter overgrep. En svensk studie, pubilsert i Nordic journal of psychiatry (2007) viser god effekt av behandling av offentlige ansatte ved Stockholms lokaltrafikk, som har blitt traumatiserte i jobbsammenheng. 24 personer som var med i den randomniserte studien hadde opplevd ulykker ved at personer hadde kommet under toget. For dem som fikk behandling med EMDR var resultatet betydelig bedre enn ved konvensjonell behandling. Allikevel må det flere studer til for så si noe sikkert om langtidseffekten.

Behandling etter traumatisk fødsel
En annen svensk pilotstudie fra 2007 «Traumatiske minnen kan behandlas effektivt med EMDR» (omtalt i Läkartidningen, Klinik och Vetenskap 2007), viser at EMDR kan ha god effekt for kvinner som har opplevd posttraumatisk stress i forbindelse med fødsel. 4 kvinner fra Nord-Sverige deltok i en studie hvor behandling med EMDR inngikk. For 3 av disse hadde behandlingen fortsatt effekt etter 3 år. Sandström M, et al. A pilot study of eye movement desensitisation and reprocessing treatment (EMDR) for post-traumatic stress after childbirth. Midwifery. Epub 2007 Jan 12.

Universitet i Oslo, 2014
Behandling av dissosiative konversjonslidelser hos barn og unge
En litteraturstudie.
Prosjektoppgave ved Det medisinske fakultet UiO,  (EMDR og Hypnoterapi)

NTNU, Trondheim 2015
Eye-movement desensitization and re-processing (EMDR) versus metakognitiv terapi (MCT) for terror- og voldtektsutsatte  – en komparativ undersøkelse av pasienter med PTSD.

NTNU, Trondheim 2015
EMDR behandling av barn utsatt for komplekse traumer

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

EMDR-behandler er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offentlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon.
> Søk i behandlerlisten her: Behandler.no

Utøvere av EMDR har ofte bakrunn fra ulike retninger innen psykoterapi og har dette som tilleggskunnskap.
(Bakgrunnen til den enkelte utøver kommer fram på profilsiden, Behandler).

Utdanning/kurs kan foregå over to trinn:
Trinn I, 3 dager, 10 t veiledning og trinn II, 3 dager, 10 t veiledning.

> Kurs og utdanning

Behandlerlisten på Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, coach.

Her står alle utøvere oppført med egen profilside med opplysninger om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på Behandler.no

Aktuelle behandlere

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

  • Om behandlingsmetoder
  • Artikler om helhetlig helse
  • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.