Hva er Bodynamic

Bodynamic er et psykoterapeutisk og pedagogisk system. Målet er å bli i stand til i størst mulig grad å lytte til kroppen for å få kontakt med egne ressurser og talenter.

Tekst: Unni Nordbrenden

Foto.Envato. FINN BEHANDLER - Behandler.no

Bodynamic er en kroppsorientert psykoterapi og et pedagogisk system, hvor kropp og psyke sees på som en helhet. Mønstre i personligheten, som ikke er hensiktsmessige, undersøkes og man blir hjulpet til å etablere nye handlingsmønstre.

I behandling taes det utgangspunkt i kroppslige og psykiske opplevelser. Ved en test av kroppens muskler, en såkalt Bodymap test, blir det gjort en vurdering av ressurser og vanskeligheter. Utifra testen og gjennom en forståelse av hvordan hver enkelt muskel er bærer av en psykologisk historie, er det mulig å identifisere problemfylte områder i en persons livsutvikling.

Metoden har blitt utviklet i Danmark siden 1970-tallet, under ledelse av Lisbeth Marcher. Marcher var opprinnelig avspenningspedagog og Bodynamic ble utviklet med utgangspunkt i hennes observasjoner av sammenhengen mellom muskler og følelsessmessige opplevelser.

I sin jobb som avspenningspedagog la hun merke til spesielle reaksjonsmønstre hos klientene hun behandlet. Hun oppdaget at klientene hadde en tendens til å snakke om de vanskelige temaer når de ble massert, og så snart hun flyttet hendene til andre steder på kroppen, endret temaet seg. Marcher begynte derfor å undersøke sammenhengen mellom muskler og følelsesmessige opplevelser, og gjorde 10.000 opptegnelser av det kroppslige kartet. I 1984 var hun klar med sin nye metode og startet det som i dag heter Bodynamic International.

Metoden er utviklet med inspirasjon fra kroppspedagogikk, humanistisk psykologi, psykologisk og motorisk utvikingspsykologi og karakteranalytisk tenkning.

Bodynamic er særlig kjent for å ha effektive metoder til å bearbeide sjokk, som blant annet bilulykker, naturkatastrofer, voldelige hendelser, overgrep og livstruende opplevelser. Når man bearbeider gamle sjokktraumer kan man oppdage hva som manglet da traumet inntraff, noe som naturlig nok er noe som fortsatt mangler.

 • Stress, stressmestring
 • Sjokk og traumer
 • Endre gamle mønstre
 • Få fram ressurser og talenter

Bodynamic systemet er en kroppsorientert psykoterapi, som inkluderer samtale og fysiske øvelser. Både berøring og aktivering av bevegelser inngår i det kroppslige arbeide, som kan foregå i individuell terapi og i gruppeundervisning. Øvelsene skal være tilpasset den enkelte for å oppnå best mulig effekt.

I systemet har man to metoder for å samle opplysninger om en person gjennom kroppen/musklene: Kroppslesning og muskeltest.

Under kropplesning studeres kroppens holdning og musklenes energifylde. Ved en muskeltest kjenner terapeuten “muskelsvar” i kroppens muskler med sine fingere og tegner opplysningene inn på skissen av en kropp.

Terapi foregår på forskjellige nivåer – som nåtidsterapi og karakteranalyse:

Nåtidsterapi innebærer hjelp til aktuelle kriser og problemer, sjokk eller et ønske om å lære seg selv bedre å kjenne og håndtere livet sitt bedre. Behandling starter med en grundig drøfting av klientens behvov og mål med terapien utfra klientens nåtid og livshistorie.

Terapeuten bruker sin kroppslige psykologiske kunnskap til å avklare problemstillingen og til å vekke nye ressurser i den kroppslige selvfølelsen.
Ved hjelp av kroppen undersøkes reaksjonsmøntrene i de problematiske situasjonene:
Hvilke muskler reagerer, hvilke følelser er forbundet med det og hvilke handlingsmuligheter finnes. Trening i kroppssansing er utganspunktet for å kunne endre adferdsmønstre.

Karakteranalyse er en naturlig forlengelse av nåtidsterapien, hvor det arbeides med å få oversikt over hele personligheten og å foreta en dyptgående bearbeiding av den mest sentrale problemstilling. I likhet med nåtidsterapen, starter man med å drøfte målsetting for terapien, behov, livskvaliteter og livshistorie. I denne delen arbeidet brukes også musketest som så gjennomgåes av terapeut og klient sammen.

I analysen kan man fordype seg i følelsesmessige reaksjoner på nøkkelproblemer og gjennom det hente kroppens hukommelse og hendelser fram. Dette kan være en situasjon hvor man feks. har sett seg nødt til oppgi egen handling, en opplevelse som kan skape en overbevisning om at det er nødvendig å underkaste seg, ikke ønske å markere seg eller alltid klare seg selv.

I dette arbeidet vil man bli oppmerksom på hvordan noen reaksjosnsmønstre kanskje var nødvendige engang, men hvordan de kan skape blokkeringer og begrensninger og hvordan man kan bryte disse mønstrene.

Hvor lang tid man anser en behandlingstid kommer an på mange faktorer og hvor omfattende tilstanden eller plagen er.

Behandlingforløp avtales individuelt med Behandler/terapeut.

Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden, men bearbeiding av traumer kan gi følelsesmessig sterke reaksjoner.

Forbigående smerte eller ubehag kan forekomme av manuell behandling.


 • Akutte betennelser, lokale infeksjoner eller svulster kan forverres av manuelle behandlingsteknikker.
 • Oppsøk kvalifisert behandler.
 • Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
  Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og en rekke studier tilsier at metoden kan være til hjelp. Imidlertid finnes det foreløpig ikke dokumentasjon som bekrefter effekt.

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Bodynamic behandler/terapeut er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offentlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon.
> Søk her: Behandler.no

Utdanning til Bodynamic Psykoterapeut går tradisjonelt over 4 år.
Etterutdannelse i sjokktraumeterapi kan enten inngå i utdanningen, eller den kan taes separat av terapeuter utdannet innen andre retninger.
Tilbud om utdanning finnes flere steder i verden, blant annet Danmark, Tyskland, Hellas, Nederland, Polen, Portugal, Spania, Ukraina, Storbritannia, USA, Canada, Brasil.

(Med forbehold om endringer av utdanningsopplegget.)

> Kurs og utdanning A-Å

Behandleroverlisten på  Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, coach.

Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på Behandler.no

Aktuelle behandlere

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

 • Om behandlingsmetoder
 • Artikler om helhetlig helse
 • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.