Hva er NLP - Neuro Lingvistisk Programmering

NLP er en adferdsmodell som inneholder en rekke ferdigheter og teknikker. Metoden er mest kjent som redskap i coaching og psykoterapi, men anvendes også på andre områder.

Tekst: Unni Nordbrenden

Foto:Shutterstock. FINN BEHANDLER - Behandler.no

NLP – Neuro Lingvistisk Programmering ble utviklet av amerikanerne Richard Bandler og John Grinder på midten av 1970-tallet. Gjennom å kartlegge mønstre eller «programmer” som skapes gjennom samhandlingen mellom hjernen (neuro), språket (lingvistisk) og kroppen, avdekkes individuelle mønstre/strategier som fremskaffer en bestemt atferd.

I følge NLP-modellen er det disse strategiene som gjør at noen mennesker takler utfordringer og oppnår ønskede resultater, mens andre ikke. Gjennom bruk av NLP-teknikkene kan man endre på strategiene som er bakgrunnen for resultatene man oppnår, slik at man ender opp med mest mulig hensiktsmessig adferd.

Innen NLP heter det forøvrig at ingen ting er mislykket – resultatene bedømmes bare som mer eller mindre nyttig. Slik blir resultater gjort om til feedback, som gir svar på om, og hvilke endringer man eventuelt bør foreta seg. Denne prosessen kalles i NLP for modellering.

Navnet Nevro Lingvistisk Programmering indikerer at modellen har oppstått gjennom integreringen av tre ulike vitenskapsområder:

  • Neuro-delen av NLP handler om nervesystemet til menneskene. En stor del av NLP handler om å forstå og å bruke prinsipper og mønstre hos dette nervesystemet. Ifølge NLP er alle kognitive prosesser, f.eks. å tenke, å huske og å skape, et resultat av mønstre (programmer) som virker i nervesystemet. Vår egen oppfatning av virkeligheten er en sammenkobling av den informasjonen som vi mottar gjennom nervesystemet. Informasjonen er i praksis alle sanseinntrykkene vi mottar gjennom å se, høre, kjenne, smake og lukte.

  • NLP har også sin basis i lingvistikken – språket. Etter NLP-modellen er språket dels et produkt av nervesystemet, dels vil språket stimulere og påvirke nervesystemet. Språket er for eksempel den viktigste måten som vi mennesker kan påvirke nervesystemet til andre mennesker, for eksempel ved å fremskaffe følelser som frykt, glede osv. Effektiv kommunikasjon handler dermed om hvordan vi bruker språket til å instruere og å stimulere, samt å uttrykke konsepter, målsetninger og problemer i en gitt sammenheng.

  • Programmeringsaspektet i NLP kommer fra tankene om at læring, hukommelse, kreativitet osv er mentale prosesser – neuro-lingvistiske programmer som vil fungere mer eller mindre effektivt for å oppnå visse mål eller resultater. Programmene kan også kalles strategier. Våre holdninger og handlinger i forhold til problemer og nye situasjoner baserer seg på disse strategiene/programmene. Det er imidlertid individuelle forskjeller i programmene våre, og visse programmer/strategier viser seg mer effektiv for å oppnå et visst resultat enn andre.

NLP er enkelte ganger definert som studiet av den subjektive virkeligheten, i den forstand at vi alle opplever virkeligheten litt forskjellig enn andre mennesker. Folk lager sitt eget mentale ”kart” av virkeligheten, og ingens kart er helt like. Hvis jeg ble bitt av en hund som liten, kan hunder for eksempel bety noe som er skummelt og farlig i min virkelighet (i mitt kart av virkeligheten). For andre er derimot hunder de snilleste dyr i verden. Vår egen subjektive oppfatning av virkeligheten tar utgangspunkt i vårt eget kart av virkeligheten, og dette kartet vil aldri samsvare helt med den objektive virkeligheten; kartet er ikke terrenget som det gjerne uttrykkes i NLP. Fra et NLP-perspektiv er det våre kart, og virkeligheten selv, som skaper begrensninger og problemer for oss mennesker.

Sentralt i NLP er også antagelsen om at livet og sinnet utgjør systemiske prosesser. Med dette menes at det er ingen ting som eksisterer i fullstendig isolasjon fra omverdenen. En enkeltperson vil for eksempel påvirkes av verdier og trossystemer, av hendelser fra fortiden, tanker om fremtiden, miljøet man omgir seg med osv, og alle disse enkeltelementene påvirkes igjen av hverandre. Endringer i en del av dette systemet vil i varierende grad påvirke alle andre deler av systemet. Et enkelt eksempel på dette er når jobbsituasjonen påvirkes av problemer hjemme. Ideelt sett vil derfor eventuelle endringer hos enkeltpersonen ta hensyn til dette, slik at man ikke oppnår uønskede bieffekter på andre områder.

Metoden er mest kjent som redskap i coaching og psykoterapi, men anvendes også på andre områder.

Det var amerikanerne Richard Bandler og John Grinder som fra midten av 1970-tallet utviklet NLP. Gjennom å kartlegge adferden og mønstrene bak arbeidet til noen helt sentrale mennesker innenfor fagfelt som kommunikasjon, terapi og hypnose/hypnoterapi – Fritz Perls, Virigina Satir og Milton H. Erickson, avdekket Mr. Bandler og Mr. Grinder strukturene bak det som gjorde disse menneskenes arbeid vellykket. Dette la grunnlaget for det som i dag kalles NLP.

Blant de klassiske NLP teknikkene kan nevnes meta-modellen, ankring, pacing og leading, milton-modellen og hypnose samt 6-trinns redefinering. De senere år har imidlertid flere av de ledende personlighetene innen NLP skapt sine egne systemer, basert på de grunnleggende forutsetningene fra NLP.

Anthony Robbins har for eksempel sitt system, Neuro-Associative Conditioning, Richard Bandler har utviklet noe han kaller Design Human Engineering, mens Tom Vizzini og Kimberly McFarlane bygger arbeidet sitt på noe de kaller 3D-mind.

NLP ble introdusert i Norge på 1990-tallet og og inneholder verktøy som har blitt mye brukte innen både selvutvikling, psykoterapi og lederskap.

Nevro Lingvistisk Programmering er gjerne mest kjent som redskap i coaching og psykoterapi, men det er også anvendelig i forbindelse med læringsprosesser innen både selvutvikling, organisasjoner og nærlingslivet.

Noe av poenget med NLP at det ikke er begrenset til noe bestemt område; NLP er tverrfaglig i den forstand at man kan kartlegge de mest effektive mønstrene på ulike fagområder, og så lære disse bort til andre igjen.

Utøvere av NLP finner frem til de underliggende årsakene til problemene hos et menneske eller en organisasjon, og ved å bistå med endringer i strategiene kan problemer som kanskje har eksistert i årevis bli løst.

I korte trekk går forandringsarbeidet i NLP ut på at man:
1) Kartlegger nåværende tilstand, og deretter
2) Gir personen eller organisasjonen tilgang til ressurser for å oppnå ønsket tilstand

For å oppnå dette er det generelt viktig å skape en tydelig beskrivelse av den ønskede tilstanden, at man får feedback gjennom sansene, dvs. ikke gjennom hva man eksempelvis antar eller tar for gitt, men gjennom observasjon, og at man utvikler fleksibilitet i forhold til indre respons og ekstern atferd.

Endringene kan enkelte ganger skje iløpet av kort tid og tilsynelatende svært enkelt. Andre ganger foregår NLP som en prossess over tid.
Forløp kan avtales med veileder/behandler, utøver av NLP

Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden.
Det kan oppstå psykiske og fysiske reaksjoner under prosessen.

  • Oppsøk kvalifisert behandler/utøver av NLP
  • Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
  • Ta kontakt med lege ved vedvarende helseplager.

Erfaring studier tilsier at metoden kan være til hjelp.

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

NLP-utøver, Coach, Psykoterapeut mv. er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offentlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon:

> Utøvere av NLP på behandlerlisten

> Søk i hele behandlerlisten på Behandler.no

 

NLP-utdannelsen er hovedsakelig delt opp i tre trinn: Practitioner, Master Practitioner og Trainers Training sertifisering.

Utdanning i NLP er enten et eget utdanningsforløp eller det kan være en del av for eksempel en coachutdannelse.

> Kurs og utdannelse i NLP

> Kurs og utdannelse i COACHING

Behandlerlisten på Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, coach.

Her står alle utøvere oppført med egen profilside med opplysninger om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon:

> Utøvere av NLP på behandlerlisten

> Søk i hele behandlerlisten på Behandler.no

Aktuelle behandlere

Søk i hele behandleroversikten

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

  • Om behandlingsmetoder
  • Artikler om helhetlig helse
  • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.