Komplementær og alternativ behandling ved COVID-19

Coronaviruset kan ramme hardt og mange som har vært smittet rapporterer at de fortsetter å oppleve symptomer. Forskere undersøker nå om komplementær behandling kan være et alternativ i forebygging, behandling og rehabilitering.

Det har vist seg at covid-19 rammer ulikt. De vanligste symptomene ligner en forkjølelse eller influensa. Noen kan oppleve magetrøbbel, tap av smak- eller luktesans, og en andel som er rammet får alvorlige symptomer som pustevansker, trykk i brystet eller tap av tale- eller bevegelsesevne.

Sykdomsforløpet varierer fra person til person. De fleste som er smittet har et mildt forløp, og symptomene går over i løpet av en til to uker. Dette gjelder omtrent 40 prosent, ifølge en fersk norsk rapport. Men for noen fortsetter forløpet med tung pust, stigende feber og legebesøk eller sykehusinnleggelse. De som er hardest rammet vil ha behov for intensivbehandling.

--- Annonse ---
Hvor sunn er din bakterieflora?

Man har også sett langsiktige konsekvenser av viruset. Noen sliter med ettervirkninger og vil ha behov for rehabilitering. Norske myndigheter jobber nå med å utrede oppfølging av pasientgruppen.

Samtidig undersøker amerikanske forskere ved National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH) bruk av komplementær og alternative behandlingsmetoder for pasienter som er rammet av covid-19.

Dette er en del av National Institutes of Health (NIH) sitt arbeid og intensjon om å forbedre forståelsen av hele sykdomsforløpet ved covid-19.


Komplementær behandling og forebygging
Forskningen rundt bruk av komplementære og alternative behandlingsmetoder omfatter flere områder. Man skal både undersøke om behandling kan virke forebyggende ved å forbedre motstandsdyktighet mot coronaviruset og/eller redusere risikoen for alvorlig sykdomsutvikling.

Forskningssenteret skal også undersøke og analysere utvikling av sykdomsforløpet og helsehjelp til pasienter som har symptomer i lang tid etter smitte, såkalt «Long COVID». Mange som har vært smittet av coronaviruset rapporterer at de fortsetter å oppleve symptomer.

Omfanget av hvilke påvirkninger disse følgetilstandene har er foreløpig ukjent, men mye tyder på at det kan være omfattende.

I forskningen inngår innsamling av data fra pasienter med covid-19 smitte for å undersøke utvikling, alvorlighetsgrad og kjennetegn på langsiktige konsekvenser av viruset og andre langsiktige konsekvenser.

 

Blant komplementære behandlingsmetoder som nå skal undersøkes og evalueres er:


Forskningen vil også analysere data hos akutte covid-19 pasienter som bruker naturpreparater, urter, probiotika, spesielt kosthold mv. for å finne ut om dette påvirker utviklingen av sykdomsforløpet ved å påvirke kroppens immunsystem.

Norske forhold
Corona-situasjonen har medført flere utfordringer for helsevesenet i Norge, inkludert rehabilitering. En fersk rapport fra Helse Sør-Øst (HSØ) forteller at av dem som er smittet vil anslagsvis 40 prosent ha en mild sykdom. Rundt 40 prosent har en moderat sykdom og 15 prosent vil få et alvorlig sykdomsforløp som vil kreve oksygentilførsel. 5 prosent vil utvikle kritisk sykdom med komplikasjoner.

En bredt sammensatt arbeidsgruppe har publisert rapporten Pasientforløp for rehabilitering av pasienter innlagt med COVID-19 sykdom i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst (Versjon 2, feb.2021).

Erfaring og forskning så langt, viser at de pasientene som blir dårligst og som må ha et sykehusopphold, får et stort behov for spesialisert rehabilitering og oppfølging i etterkant. Sykdommen kan gi komplikasjoner, i lunger, kognitive utfordringer, redusert fysisk yteevne, nevrologiske symptomer og psykiske plager som angst og depresjon. Sykdommen gir dermed utfordringer med å leve livet både for pasientene og pårørende, i følge rapporten.


Rehabilitering
Helsedirektoratet publisert i 2020 nasjonale faglige råd om rehabilitering etter covid-19.
Rapporten forteller at flere helseforetak, private rehabiliteringsinstitusjoner og kommuner har tatt pasientforløpet i bruk men at på bakgrunn av erfaringer og ny forskning er pasientforløpet nylig revidert.
Noen av funksjonsmålene er endret, og rådene vedrørende triagering, dvs, vurdering og prioritering av pasienter og systematisk inndeling i kategorier ut fra hvor raskt pasienten må behandles, er gjennomgått og justert.

Den nye rapporten sier at:

  •  Erfaringene så langt i pandemien og innspill fra brukere har understreket at kontroll etter sykehusopphold er viktig. Særlig gjelder dette pasienter som skrives ut direkte fra sykehus til hjemmet.

  • Det anbefales en rutinemessig kontroll hos fastlege eller spesialisthelsetjenesten etter 4 uker slik at pasienter med vedvarende plager fanges opp. Det er anbefalt at fastlege minimum gjør en EQ5D (en mye benyttet pasientrapportert kartlegging av helserelatert livskvalitet) og gjennomfører oksymetri, dvs. måling av blodets innhold av oksygen, og eventuelt spirometri for å kartlegge pustefunksjonen.

  • Dersom funnene tilsier at pasienten har behov for rehabilitering, anbefales videre kartlegging hos fagpersoner i kommunen eller henvisning til en rehabiliteringspoliklinikk ved et helseforetak i spesialisthelsetjenesten.


Faser i rehabilitering
Det er laget en fasemodell som beskriver rehabiliteringstjenester med utgangspunkt i spesialisthelsetjenesten.

En fasemodell som er bedre tilpasset rehabilitering av voksne covid-19 pasienter er viktig for arbeidet med å definere et pasientforløp for de som har vært innlagt på sykehus, ifølge rapporten.

– Her vil vi etter hvert kunne hente lærdom fra større internasjonale fagmiljøer som har spesialisert seg på rehabilitering av overlevende etter akutt lungesviktsyndrom.


Arbeidsgruppens anbefalinger også blant annet at det bør være spesiell oppmerksomhet i oppfølgingsperiodene på lungefunksjon, kognitiv funksjon og mental helse og at det er vesentlig at pårørende involveres i hele forløpet. Pasienter som er i arbeid bør sikres nødvendig oppfølging for tilbakeføring til arbeid. Det påpekes også at det er viktig at disse anbefalingene blir evaluert og redigert og foreslår at det gjøres en evaluering etter en evt. ny bølge.


Helhetlig oppfølging av pasientgruppen
Man vet foreløpig ikke alt om følgende av covid-19 og hvilken påvirkning det har for den enkelte sin helse og for det norske helsevesenet. Det vi vet er at det vil være behov for oppfølging og helsehjelp for dem som er rammet.

Norske anbefalinger er at dersom funnene tilsier at pasienten har behov for rehabilitering, anbefales videre kartlegging hos fagpersoner i kommunen eller henvisning til en rehabiliterings poliklinikk ved et helseforetak i spesialisthelsetjenesten.

I et allerede presset helsevesen burde man benytte alle gode ressurser som finnes.
Dersom det viser seg at komplementære behandlingsmetoder kan hjelpe denne pasientgruppen, er det på høy tid å få til et godt samarbeid mellom ulike behandlere. Det vil også være i samsvar med pasienters ønske om å bruke komplementær- og alternativ behandling.
Den pågående amerikanske forskningen vil vise om det er noe å hente på å tilby norske pasienter komplementære og alternative behandlingsmetoder i forbindelse med covid-19.


Med tanke på helhetlig helse og tilfrisking så snart som mulig, har det vist seg at tverrfaglig samarbeid er fordelaktig både for pasienten og landets økonomi.

Vi er så heldige å ha et godt utvalg med dyktige, velutdannede behandlere, som står til disposisjon. Dette er også i tråd med Verdens Helseorganisasjon (WHO), som mener at komplementær og alternativ behandling må bli bedre tilgjengelig.


Hvordan finne behandler:
Behandler.no har utviklet en behandlerliste med tanke på at man skal få god informasjon om den enkelte utøver og legger til rette å gjøre godt og riktig valg av behandler.

I tillegg til kontaktinfo får man opplysning om:
• Behandlers bakgrunn og erfaring
• Medlemskap og offentlig registrering
• Annen relevant informasjon

> Finn behandler på BEHANDLERLISTEN

> Kurs og utdanning A-ÅViktig!

  • Test deg hvis ved mistanke om coronasmitte.
  • Kontakt fastlegen hvis du trenger individuell rådgivning eller helsehjelp.Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring 116 117.
  • Ved livstruende sykdom eller skade, ring 113.
    Ref. Helsenorge.no

Referanse:
Pasientforløp for rehabilitering av pasienter innlagt med COVID-19 sykdom i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst (Versjon 2, feb.2021) (pdf)


Relaterte saker på Behandler.no

> Behandling på tvers – til det beste for pasienten

> Dialog om komplementær behandling gir helsegevinst

> Alternativ behandling gir økonomisk gevinst

> WHO: Komplementær og alternativ behandling må bli tilgjengelig for alle

> Komplementær og alternativ behandling ved smerter (NCCIH)

 

Aktuelle behandlere
Aktivitetskalender
Flere artikler
Aktuelle behandlere
Søk i hele behandlerlisten

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.